VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött skog och fäbod vid Ljugaren

Fäboden är genuin med aktiv djurhållning och en av Rättviks bäst bevarade. Det går att åka ångslup hit från Born. Eller med bil genom Gravsjösågen. Gemensam parkering för fäboden och en liten promenad till Dalmansstugan som ligger otroligt vackert 300 meter ovanför sjön Ljugaren. Mycket välskött skog med god bonitet och högt virkesförråd bestående av 97 % tall. Totalt ca 15,5 ha varav den produktiva arealen uppgår till ca 13,5 ha. Totalt virkesförråd ca 2 200 m³sk varav ca 1 800 m³sk är avverkningsbart. Bra vägnät och samtliga 9 skiften ligger väl samlade. Objektet avser del av fastighet och måste fastighetsregleras till redan befintlig lantbruksfastighet i Rättviks kommun. Det kan vara möjligt att avstycka själva fäboden och göra ett lagfartsköp.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 192 m³sk
Fastighet:
Rättvik Born12:1, del av

Utgångspris

725 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-10-25, kl 14:00

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Välkommen att kontakta mig för visning! asa.eriksson@lrfkonsult.se

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Born12:1, del av

Välskött skog och fäbod vid Ljugaren

Fäboden är genuin med aktiv djurhållning och en av Rättviks bäst bevarade. Det går att åka ångslup hit från Born. Eller med bil genom Gravsjösågen. Gemensam parkering för fäboden och en liten promenad till Dalmansstugan som ligger otroligt vackert 300 meter ovanför sjön Ljugaren. Mycket välskött skog med god bonitet och högt virkesförråd bestående av 97 % tall. Totalt ca 15,5 ha varav den produktiva arealen uppgår till ca 13,5 ha. Totalt virkesförråd ca 2 200 m³sk varav ca 1 800 m³sk är avverkningsbart. Bra vägnät och samtliga 9 skiften ligger väl samlade. Objektet avser del av fastighet och måste fastighetsregleras till redan befintlig lantbruksfastighet i Rättviks kommun. Det kan vara möjligt att avstycka själva fäboden och göra ett lagfartsköp.

Skogsuppgifter

Fältarbete utfördes av Hans Sundmark, Skogsstyrelsen under våren 2015. Planen har uppräknats i planprogrammet PC-skog med 2018 års tillväxt. Objektet omfattar 9 skiften väl samlade i och runt Sandvikens fäbod. Samtliga skiften är lättillgängliga. Skogen är mycket välskött med ett högt virkesförråd. Av den totala volymen 2 192 m³sk är ca 1 842 m³sk avverkningsbart. Till största delen tall; 97 % Produktiv areal uppgår till 13,4 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Sandvikens fäbodar

Fäboden är genuin med aktiv djurhållning och en av Rättviks bäst bevarade. Det går att åka ångslup hit från Born. Eller med bil genom Gravsjösågen. Gemensam parkering för fäboden och en liten promenad till Dalmansstugan. I Sydvästra änden av sjön finns samhället Dådran med lämningar från den tid då det var en bruksort. Förr fanns ett flertal fäbodar utmed sjön, många av dessa är nu mer eller mindre borta, den enda som fortfarande är i bruk och kanske den bäst bevarade av Rättviks fäbodar är nu Sandvikens fäbodar, ca 1 mil sjövägen från Born.

Dalmansstugan

Enkel men mycket välhållen fäbodstuga i vacker fäbodmiljö på kanten av sjön Ljugaren. Ett litet paradis för den som önskar närhet till natur, djur och kultur. Dalmansstugan omfattar bostadshuset samt två mindre fäx och en ängslada. Det lilla gårdstunet omges av gärdesgård och ängsmark. Fäbodskitet om 6 300 m² ligger oroligt vackert högst upp på berget med vidsträckt utsikt över Ljugarn. Byggnaderna är i mycket gott skick. En liten pärla omgiven av vacker natur med närhet till vatten. En promenad nedför berget om 300 meter till en trevlig strand där ångslupen Agnes lägger till några gånger i veckan, se rubriken Agnes. Fäboden är aktiv med djurhållning och ligger lättillgängligt strax öster om Gravsjösågen. En gång per sommar hålls här gudstjänst i sagolik fäbodmiljö. Stugan är en timmerstomme om ca 5x7 meter om två rum. Förstuga samt kammare med öppen spis. Kallkälla ligger ca 60 meter från stugan. Det finns ingen el dragen till fäboden.

Agnes

En ångbåtstur med ångslupen Agnes är väl värd ett besök. Agnes besöker Sandvikens fäbod. Ljugaren, är en spännande sjö, den ligger strax nordost om Rättvik. När det en gång begav sig måste det varit en himla oordning på skapandet. Klippblock och stenar ligger huller om buller, i bland mitt ute i sjön. I bland som små tallskogs-klädda öar, ofta som stenklädda stränder. Bergarterna består av konglomerat, olika stenar och bergarter som samman-pressats under stort tryck till klippblock och sten. I dess Nordvästra ände ligger samhället Born, Agnes hemmahamn.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Huruvida det är möjligt att stycka av enbart skiftet med fäbodstugan har inte undersökts, men det borde gå att genomföra. Skiftet omfattar 0,63 ha.

Fiske

Rättvik Boda FVOF. https://www.ifiske.se/fiskekort-rattvik-boda.htm Ljugaren är en sjö som med fördel fiskas i från båt. Sjön ligger i ett stenigt område därav mycket sten i sjön. Här finns ett mycket fint bestånd av öring och abborre. I sjön finns även gädda, lake, mört, sik och siklöja. Den nya flugan är trolling efter grov öring. Öringsfisket i Ljugaren kan vara en riktig höjdare. Det är en fantastiskt vacker sjö som har egen reproduktion av storvuxen Rockåöring.

Jakt

Jakträtt inom Borns jaktvårdsförening, kontaktperson Göran Ollas. 4 600 ha.

Förvärvstillstånd

Då förvärvet sker genom fastighetsreglering kommer prövning utföras av lantmätaren. Om avstyckning av fäboden sker och lagfartsförvärv genomförs skall förvärvstillstånd sökas då objektet ligger inom såväl omarronderings som glesbygdsområde. Ansökan kostar 3 700 kr om man inte är skriven i Boda socken.

Vägar

Andel i Stumsnäs GA:4. Se bifogad karta. Förvaltas av Norra Ljugarens samfällighetsförening. Andel bestäms i lantmäteriförrättning.

Rättigheter

Rättigheter, inskrivningar, skattetal, andelar i samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och annat som belastar fastigheten överförs till tillträdande fastighet efter båtnad och areal. Detta bestäms av förrättningslantmätaren

Taxeringsvärde

Kan ej redovisas då objektet avser del av fastighet. Taxering idag är typkod 120, bebyggd lantbruksenhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter