VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Äppelbo

Skogsfastighet i Vansbro kommun, bestående av fyra skiften om totalt ca 44 ha, varav ca 40 ha är produktiv skog. Två lite större skogsskiften ligger vid Bytjärn respektive Hunnflen, ett litet skifte går ner mot Busjön, alla belägna lite norr om Äppelbo. Det fjärde skiftet med mestadels åker ligger inne i Äppelbo vid Storbyn. Virkesförråd om ca 2 770 m³sk, varav ca 1 670 m³sk är avverkningsbart. Jakt- och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
53,0 ha
Skogsmark:
40,2 ha
Myr/kärr/mosse:
2,0 ha
Inägomark:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Vatten:
9,3 ha
Virkesförråd:
2 775 m³sk
Fastighet:
Vansbro Näset 3:5

Utgångspris

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-09-25, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Vansbro Näset 3:5

Skogsfastighet i Äppelbo

Skogsfastighet i Vansbro kommun, bestående av fyra skiften om totalt ca 44 ha, varav ca 40 ha är produktiv skog. Två lite större skogsskiften ligger vid Bytjärn respektive Hunnflen, ett litet skifte går ner mot Busjön, alla belägna lite norr om Äppelbo. Det fjärde skiftet med mestadels åker ligger inne i Äppelbo vid Storbyn. Virkesförråd om ca 2 770 m³sk, varav ca 1 670 m³sk är avverkningsbart. Jakt- och fiskerätt.

Skogsuppgifter

Skogen har under juli 2018 inventerats av Ove Matssons Skog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 40,2 ha med ett virkesförråd om totalt 2 775 m³sk varav ca 1 678 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 4,7 m³sk/ha. Trädslagsfördelning Tall 58 %, Gran 32 % , Löv 10 %. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Ett mindre område om 1 ha berörs av tallsumpskog som registrerats av Skogsstyrelsen och är i planen målklassad som NO (naturvård orörd), avd. 4. Ytterligare två små avdelningar är klassade som NO. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Vägar

Fastigheten har del i Vansbro Nodribyn GA:1, gällande vägar, som förvaltas av Busjöns samfällighetsförening och Vansbro Rågsveden GA:1 , gällande vägar, som förvaltas av Äppelbo södra samfällighetsförening.

Fiske

Fastigheten ligger inom Äppelbo Fiskevårdsområde. Läs mer under länk nedan, och på Visit Dalarnas hemsida. Bytjärn har t.ex. Put and take-fiske med regnbåge, särskilt fiskekort krävs, och Busjön har bl.a. rikligt med gädda och abborre. Fastigheten har även andel i fiskesamfälligheten Vansbro Näset FS:20.

Jakt

Fastigheten ligger dels inom Äppelbo Östra VVO, ca 7 800 ha, för mer info: se länk nedan, och dels inom inom Äppelbo Norra VVO, ca 9 000 ha, där jakträtten gäller allt lovligt vilt mot att man löser jaktkort. Älgjakt bedrivs inom fyra olika lag, småvilt jagar man som man vill enligt jakttabellen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Byggnader på ofri grund

Vid Busjön finns en liten timrad byggnad på ofri grund. Enligt säljaren är det grannarna som en gång i tiden fick lov att sätta upp en bastu där. Vid Bytjärn finns bl.a. ett vindskydd, grillplats och handikappanpassad fiskebrygga, uppfört och nyttjas av Äppelbo Fiskevårdsområdesförening. Ett nyttjanderättsavtal för detta kommer att skrivas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter