VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxt och exploateringsfastighet i Höga Kusten

Nu ges tillfälle att förvärva en tillväxt och exploaterings skogsfastighet i Värns som ligger i Världsarvet Höga Kusten och gränsar till Ullångers- och Dockstafjärden . Byggnadsplan finns på fastigheten för 25 st nya tomter som skall tillskapa ett nytt fritidshusområde som tillgodoser framtidens krav på god boende miljö och närhet till rekreation. Planområdet är beläget mycket vackert i södersluttning mot Ullångersfjärden. Fastigheten är väl arronderad och är på totalt 112 ha med produktiv skogsmark om 65 ha med ett totalt virkesförråd om ca 10 100 m³sk. Största delen består av gallringsskog med god tillväxt. Modern maskinhall om 100 kvm ingår i försäljningen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
112,6 ha
Skogsmark:
65,3 ha
Berg/hällmark:
43,8 ha
Inägomark:
2,9 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
10 100 m³sk
Fastighet:
KRAMFORS VÄRNS 1:37

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-30

Kontakt

bild_Patrik
bild_Peter
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
KRAMFORS VÄRNS 1:37

Tillväxt och exploateringsfastighet i Höga Kusten

Nu ges tillfälle att förvärva en tillväxt och exploaterings skogsfastighet i Värns som ligger i Världsarvet Höga Kusten och gränsar till Ullångers- och Dockstafjärden . Byggnadsplan finns på fastigheten för 25 st nya tomter som skall tillskapa ett nytt fritidshusområde som tillgodoser framtidens krav på god boende miljö och närhet till rekreation. Planområdet är beläget mycket vackert i södersluttning mot Ullångersfjärden. Fastigheten är väl arronderad och är på totalt 112 ha med produktiv skogsmark om 65 ha med ett totalt virkesförråd om ca 10 100 m³sk. Största delen består av gallringsskog med god tillväxt. Modern maskinhall om 100 kvm ingår i försäljningen.

Byggnader

Maskinhall

Maskinhall uppförd med stomme av trä på gjuten platta. Beklädd med plåt på väggar och tak. Utgörs av ett stort utrymme med väl tilltagen port. Byggnadsarea ca 100 kvm. Byggnaden har inget eget el abonnemang för närvarande tar man ström från en grannes fastighet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Bengt Olov Westman 070-289 55 50. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 65 ha med ett virkesförråd om ca 10 100 m³sk varav ca 3 185 m³sk är S1, S2 och S3 skog.

Skogsvård

Fastigheten är välskött och endast 1,8 ha behöver röjas enligt skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Vibyggerå församling. För att komma till fastigheten kör E4:an norrut från Ullånger, i Docksta strax norr om Docksta baren tag av E:4:an och tag väg höger som går mot Värns. Efter 100 m fortsätt mot vänster mot Värn. Fortsätt vägen ca 5,2 km finns första skiftet till höger med maskinhall. Kör ytterligare ca 300 m och sväng höger så är man framme vid stora skiftet på fastigheten. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Nu ges tillfälle att förvärva en tillväxt och exploaterings skogsfastighet i Värns som ligger i Världsarvet Höga Kusten. Byggnadsplan finns på fastigheten för 25 st nya tomter som skall tillskapa ett nytt fritidshusområde som tillgodoser framtidens krav på god boende miljö och närhet till rekreation. Planområdet är beläget mycket vackert i södersluttning mot Ullångersfjärden. Fastigheten är på totalt 112 ha med produktiv skogsmark om 65 ha med ett totalt virkesförråd om ca 10 100 m³sk. Största delen består av gallringsskog med god tillväxt. Skogen är välskött där säljaren gallrat stora delar av fastigheten. Fastigheten består av ett stort område som gränsar mot Dockstafjärden och Ullångersfjärden och ett mindre område där säljaren byggt en modern maskinhall om 100 kvm som ingår i försäljningen.

Byggnadsplan

Byggnadsplan för nytt fritidshusområde med 25 st nya fritidshustomter som skall tillgodose framtidens krav på god boendemiljö och närhet till rekreation. Tomternas storlek uppgår till ca 2 400 kvm med en byggrätt om 150 kvm. Planområdet är beläget ca 7 km sydost om Docksta tätort. Området är på ca 15 ha och ligger i söderläge med utsikt över Ullångersfjärden. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2011-12-11. Vatten och avlopps utredning med tillhörande geohydrologisk och geoteknisk undersökning har gjorts av Sweco Environment AB i januari 2009. Utredningen har undersökt möjligheterna med avlopp och lämplig placering för bergborrad brunn för dricksvatten för planområdet Kopia på byggnadsplanen och utredning från Sweco går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se. För frågor angående detaljplanen går det att kontakta Kramfors Kommun och Kajsa Jacobsson 0612-803 61.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns kända fornlämningar på fastigheten i form av rösen och gravfält. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige och fastighetsutdrag.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Kramfors Östra älgskötselområde. För närvarande bedrivs älgjakten genom Myre jaktlag om ca 1 000 ha och med ca 7 jägare i jaktlaget. Medlem blir man i jaktlaget enligt överenskommelse med övriga jägare i laget. Jaktledare Jakob Näslund 070 517 14 07. Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Vägar

Två vägar finns på fastigheten.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 110 918 kvm och areal enligt skogsbruksplanen 112,6 ha.

Inägomark

Åkermarken är enligt skogsbruksplanen 2,9 ha och ligger väl samlat och lättillgängligt. Åkermarken brukas för närvarande genom muntlig överenskommelse.

Visning

Ingen visning av fastigheten sker, intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.docksta.se.

Service

Affärer, bensinstationer, matserveringar, skolor mm i Docksta 5 km samt Ullånger 18 km. Till Kramfors, ca 50 km till Örnsköldsvik ca 42 och ca 70 km till Härnösand.

Lagfart

Kostnad för lagfart för privat person är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400000 kr

Kontakt

bild_Patrik
bild_Peter
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter