Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet med hög bonitet med liten stuga utanför Bollnäs

Är du intresserad att bli skogsägare och samtidigt få tillgång till ett enklare fritidsboende. Här finns möjligheten att förvärva en fastighet med en stuga som har anor från 1800-talets mitt. Byggnaden med en stomme av timmer och med vackra detaljer såsom äldre vitmålat tak, vacker vedspis och väl bevarade spegeldörrar. Här finns potential för den händige. Strax utanför stugknuten har du skogen, där du kan fylla på vinterförrådet av svamp och bär eller gå ut på jakt på din egen mark. Sommartid kan du njuta av den fina stranden och grillplatsen vid sjön Tönsen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,2 ha
Skogsmark:
10,4 ha
Åkermark:
2,5 ha
Övrigmark:
1,3 ha
Virkesförråd:
1 574 m³sk
Boyta:
50 kvm
Antal rum:
1 st
Fastighet:
BOLLNÄS TÖNSEN 1:11
Tönsen 7504
82391 Kilafors
Utgångspris

800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Elisabeth
bild_Erik
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
BOLLNÄS TÖNSEN 1:11

Skogsfastighet med hög bonitet med liten stuga utanför Bollnäs

Är du intresserad att bli skogsägare och samtidigt få tillgång till ett enklare fritidsboende. Här finns möjligheten att förvärva en fastighet med en stuga som har anor från 1800-talets mitt. Byggnaden med en stomme av timmer och med vackra detaljer såsom äldre vitmålat tak, vacker vedspis och väl bevarade spegeldörrar. Här finns potential för den händige. Strax utanför stugknuten har du skogen, där du kan fylla på vinterförrådet av svamp och bär eller gå ut på jakt på din egen mark. Sommartid kan du njuta av den fina stranden och grillplatsen vid sjön Tönsen.

Byggnader

Röd stuga

Stugan består av en timmerstomme.

Källarsval

Källarsval med överbyggnad i trä. Tegel tak. Behöver ses över.

Utedass

Utedasset består av en frystoalett. El dras till toaletten via skarvsladd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018-09-11 av Erik Nyholmer, Lrf Konsult Bollnäs. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 14,2 hektar varav 10,4 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 1574 m3 sk varav 905 m3 sk är G2. Resterande areal utgörs av inäga/åker samt tomt/övrig mark(kraftledning) 2,5 hektar.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns det behov av plantering, röjning samt gallring på fastigheten. Se bif skogsbruksplan.

Inägomark

På fastigheten finns 2,5 ha utgörs av åker/inäga.

Samfällighet Bollnäs Tönsen S:2

Bollnäs Tönsen 1:11 äger 6% av samfälligheten, som är en badstrand med grillplats.

Jakt

Enskild Jakt

Naturvärden

Inga kända naturvärdesobjekt finns på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända forn och kulturlämningar finns på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs EJ för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450000 kr

Kontakt

bild_Elisabeth
bild_Erik
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter