VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och fjällfastighet i Rånddalen!

Fastigheten utgörs av ett större fjällskifte om ca 312 ha vid Fruhågnafjället samt skogsskiften om ca 120 ha i Rånddalen. Mycket attraktiv kombination med unik möjlighet till egen ostörd ripjakt på fjället i väglöst land samt skogskiften i byn. Området är mycket naturskönt och fastigheten angränsar till vatten på samtliga skiften. Fastigheten har en total areal om 430 ha, varav 155 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 10 200 m³ sk varav 6 900 m³ sk är S1- och S2-skog. Skogsbeståndet är talldominerad och utgörs av stor andel äldre skog. Fastigheten ingår även i viltvårdsområde om 9 500 ha. Fastigheten bör ses som en perfekt kombination av produktivt skogsägande samt unika jaktmöjligheter på både ripa och övrigt vilt, beroende på intresse. Den ca 3 km långa promenaden som krävs för att komma till fjällskiftet, ger en mycket fin naturkänsla. att sedan fjällskiftet angränsar till två fjällsjöar, samt sträcker sig upp på Fruhågnafjället stärker känslan ytterligare. Den produktiva skogen kan med fördel bära löpande kostnader samt möjlighet till löpande avkastning, utöver de högra rekreationsområden som fastigheten erbjuder. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-10-29.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
435,0 ha
Skogsmark:
155,1 ha
Myr/kärr/mosse:
162,0 ha
Inägomark:
4,6 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
110,7 ha
Vatten:
2,0 ha
Virkesförråd:
10 240 m³sk
Fastighet:
HÄRJEDALEN RÅNDDALEN 2:34
Rånddalen 2:34
Rånddalen
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-29

Budgivning pågår

Visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Bra om kontakt med ansvarig fastighetsmäklare tas innan egen besiktning, då vägbommar kan vara låsta.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
HÄRJEDALEN RÅNDDALEN 2:34

Skog och fjällfastighet i Rånddalen!

Fastigheten utgörs av ett större fjällskifte om ca 312 ha vid Fruhågnafjället samt skogsskiften om ca 120 ha i Rånddalen. Mycket attraktiv kombination med unik möjlighet till egen ostörd ripjakt på fjället i väglöst land samt skogskiften i byn. Området är mycket naturskönt och fastigheten angränsar till vatten på samtliga skiften. Fastigheten har en total areal om 430 ha, varav 155 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 10 200 m³ sk varav 6 900 m³ sk är S1- och S2-skog. Skogsbeståndet är talldominerad och utgörs av stor andel äldre skog. Fastigheten ingår även i viltvårdsområde om 9 500 ha. Fastigheten bör ses som en perfekt kombination av produktivt skogsägande samt unika jaktmöjligheter på både ripa och övrigt vilt, beroende på intresse. Den ca 3 km långa promenaden som krävs för att komma till fjällskiftet, ger en mycket fin naturkänsla. att sedan fjällskiftet angränsar till två fjällsjöar, samt sträcker sig upp på Fruhågnafjället stärker känslan ytterligare. Den produktiva skogen kan med fördel bära löpande kostnader samt möjlighet till löpande avkastning, utöver de högra rekreationsområden som fastigheten erbjuder. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-10-29.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011 av Mellanskog. Mellanskog har sedan utfört tillväxtuppräkning samt korrigerat planen utifrån gjorda åtgärder tom 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 155,1 ha med ett virkesförråd om 10 240 m3sk varav 7 187 m3sk är G2, S1 och S2 skog. Av denna volym är 2 100 m3sk, åsatt som bevarande naturvård (NO).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Till fastigheten hör både enskild jakt samt jakt inom Viltvårdsområde. Gällande viltvårdsområdet så ingår fastigheten ingår i Rånddalens Viltvårdsområde som förfogar över en areal om ca 9 500 ha. Viltvårdsområdet ingår i sin tur i Glöte älgskötselområde. Där bedrivs älgjakten som gemensamhetsjakt i jaktlag och småviltjakten bedrivs på hela arealen. Gällande den enskilda jakten så bedrivs den på fjällskiftet vid Fruhågnafjället. Skiftet är mycket vackert beläget angränsande till de två sjöarna "fjällsjön " och "Hammarsjön", och sträcker sig upp mot Fruhågnafjället. Mycket fina marker för ripa och småviltjakt i ett väglöst landskap. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag forn och kulturminne registrerat. Det avser en sk "boplats" och återfinns vid stranden på fjällskiftet. Finns även en nyckelbiotop registrerad. Den är belägen på det mindre skiftets sydspets vid Brändan. Utöver detta områden finns idag inga ytterligare registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en stuga på ofri grund, dvs stugan ägs av annan person än säljaren och ingår ej i köpet. Arrendeavtal för tomt finns för denna stuga. Finns även avtal gällande rätt till tomt enligt äldre överenskommelse. För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fiske

Fastigheten ingår i Rånddalens fiskevårdsområde.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter