VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård om 59 ha - Söderhamn

Trevlig skogsgård belägen norr om Söderhamn bestående bostadsbyggnad, tillhörande ekonomibyggnader, åkermark & skogsmark. Bostadsbyggnaden är från tidigt 1800-tal. Sin nuvarande planlösningen fick den 1944 då stora salen färdigställdes. Den totala areal uppgår till 59 hektar, varav ca 5,5 hektar är åkermark och 44,5 hektar är produktiv skogsmark. Jakt i Norrala Östra VVO. Visning: 2018-09-24, kl. 16.00 2018-10-05, kl. 16.00

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
59,0 ha
Skogsmark:
44,4 ha
Skogsimpediment:
6,0 ha
Inägomark:
5,6 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Vatten:
2,3 ha
Virkesförråd:
8 877 m³sk
Boyta:
177 kvm
Fastighet:
SÖDERHAMN EDVIK 1:3 & 2:3
Edvik 818
82694 Norrala
Utgångspris

3 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-10-22, kl 02:00

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
SÖDERHAMN EDVIK 1:3 & 2:3

Skogsgård om 59 ha - Söderhamn

Trevlig skogsgård belägen norr om Söderhamn bestående bostadsbyggnad, tillhörande ekonomibyggnader, åkermark & skogsmark. Bostadsbyggnaden är från tidigt 1800-tal. Sin nuvarande planlösningen fick den 1944 då stora salen färdigställdes. Den totala areal uppgår till 59 hektar, varav ca 5,5 hektar är åkermark och 44,5 hektar är produktiv skogsmark. Jakt i Norrala Östra VVO. Visning: 2018-09-24, kl. 16.00 2018-10-05, kl. 16.00

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad om 109 m² från mitten av 1800-talet i 1,5 plan. Timmerstomme med trä/boardpanel. Dels torpargrund, dels gjuten grund, under tegeltak. Enkla fönster med innanfönster. Centraluppvärmning via oljepanna samt vedspis i köket och öppenspis på övre plan. Vatten i egen brunn. Avlopp; trekammarbrunn med infiltration/markbädd färdigställd 2002. Nedre plan: Hall, tre rum och kök samt WC med dusch. Övre plan: Hall, tre rum, kök samt WC. Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Ladugård

Äldre ekonomibyggnad uppförd i timmerstomme/regelstomme. Tak av plåt, tegel. Nedre plan inrymmer garage samt förråd. Övre plan inrymmer höskulle. Vidbyggt pumphus för vatten. Byggarea om 335 m².

Bagarstuga

Yttermått om 6X13 meter. Uppförd i timmer, delvis träpanel. Byggnaden har plåttak. Stugan är uppdelad i allrum med öppenspis med insats, kök med bakugn och vedspis samt hall och förvaringsytor.

Lada

Yttermått om 5,6X5,8 meter. Regelstomme med underliggande matkällare, stående under plåttak. Innehåller förråd samt utrymme för oljetank till bostadshuset.

Härbre

Äldre härbre med yttermått om 4,2X4,4 meter. Uppförd i timmer under plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2015 av Skog & Fritid i Bollnäs. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 44,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 8 877 m³sk varav ca 4350 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,7 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Väg

Väg är nyligen anlagd genom fastigheten till Edvik 2:10 ( se avdelning 2). Edvik 2:10 har servitut till befintlig väg över fastigheten. Köparen av fastigheten erhåller rätt att nyttja vägen för skogsbruk. Även Edvik 2:4 har rätt att nyttja vägen. Vägen saknar bär- och slitlager.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrala Östra VVO om ca 3 500 hektar.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,6 hektar och kan nyttjas tidigast våren 2019.

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 5 (se skogsbruksplan) finns tre rösen registrerade. Ett röse återfinns även i norra änden av avdelning 21. (Källa: Skogsstyrelsen)

Naturvärden

Skifte 1:På skiftet finns naturvärde registrerat hos Skogsstyrelsen som berör avdelning 8. Avdelningen är i skogsbruksplanen avsatt som myrmark. Skogsstyrelsen har i sina inventeringar pekat ut naturvärdesobjekt. Dessa skogsområden har bedömts ha påtagliga naturvärden, men inte tillräckligt höga för att klassas som nyckelbiotoper. (Källa: Skogsstyrelsen) Skifte 3: Skiftet berörs av nyckelbiotop samt registrerat naturvärde. Områdena är i skogsbruksplanen avsatta som NO-områden, se avdelningarna 43 och 44. (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25000 kr

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter