VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om 1 900 ha i Härjedalen

Obebyggd skogsfastighet om ca 1 900 ha, sydväst om Lillhärdal. Virkesförråd ca 66 300 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Bergtäkt och vindkraft. Säljs genom offentlig auktionen fredag den 16 november kl 10.00 i Östersund. Tingsrätten har beslutat ett lägsta pris, 11 500 000 kr. Anmälan till auktionen ska ske till den gode mannen senast den 12 november. Plats för auktionen meddelas senast den 13 november.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
1 972,4 ha
Övrigmark:
410,8 ha
Väg och kraftledning:
6,2 ha
Skogsmark:
904,7 ha
Myr/kärr/mosse:
650,7 ha
Virkesförråd:
66 300 m³sk
Fastighet:
Härjedalen Sunnanå 16:4

Utgångspris

11 500 000 kr

Försäljningssätt

Offentlig auktion

Visningar

Någon visning av fastigheten kommer inte att göras. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Härjedalen Sunnanå 16:4

Skogsfastighet om 1 900 ha i Härjedalen

Obebyggd skogsfastighet om ca 1 900 ha, sydväst om Lillhärdal. Virkesförråd ca 66 300 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Bergtäkt och vindkraft. Säljs genom offentlig auktionen fredag den 16 november kl 10.00 i Östersund. Tingsrätten har beslutat ett lägsta pris, 11 500 000 kr. Anmälan till auktionen ska ske till den gode mannen senast den 12 november. Plats för auktionen meddelas senast den 13 november.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna kommer från befintlig plan som har justerats med stöd av laserdata och och ortofoton. Den ursprungliga planen har sin grund från 1988 med inventeringar och justeringar av delområden 2006 och 2009 och som uppräknats med tillväxt och justerats för utförda åtgärder. Eftersom underlaget till planen är förhållandevis gammalt så har en kontroll och justering gjorts med stöd av befintligt laserdata från 2010, 2012, 2015 samt hybriddata (ortofoto) från 2015, 2016, som därefter har räknats upp till 2018. Den, med stöd av laserdata och höjddata, justerade planen har en total volym på 66 300 m³sk (se bifogade skogsbilagor) och den ursprungliga uppräknade planen har en volym på 68 700 m³sk. Båda dessa bedöms ha större felmarginal än en ny inventering med gängse metoder skulle ge, men med tanke på att de båda skiljer mindre än 4% bedöms det ge en bra skattning av tillståndet på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Offentlig auktion

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Till god man att ombesörja auktionen har tingsrätten förordnat Advokat Linda Arnqvist, Linda Arnqvist Advokat AB. Uppdraget sker i samarbete med LRF Konsults mäklare. Frågor gällande fastigheten ska ställas till gode mannen innan auktionen, kontaktuppgifter: Advokat Linda Arnqvist (God man) Telefon: 063 – 10 36 36 E-post: advokat@lindaarnqvist.se Se fullständig beskrivning för närmare upplysningar om auktionsförfarandet.

Naturvärden

Naturreservat, Dalkarlskölen och bitopskydd för äldre naturskogsartad skog, 5,1 ha, skogsbruk kan inte bedrivas på marken dock är marken är jaktbar. Nyckelbiotop som beör avdelning 44 och delar av avdelning 27, naturvärden berör myrområde (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor) Se skogsbruksplan.

Skogs & Historiskt objekt

Längs vägen och Mölingan, vid Rombo leden, finns en kulturlämning hittad vid Skogsstyrelsens Skog och historiainventering. Spismursrest och grop 1,5x1,5m, 0,5m djup. Bondslåtten. ObjektID: 1003804 (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor) Avdelningen längs vägen som är satt som övrig mark (mellan avd. 67 och 68). Kontakta gärna Skogsstyrelsen innan åtgärder i området. Planera hänsynen för att inte förändra, ta bort, skada eller täcka över en lämning.

Jakt

Fastigheten ingår i Lillhärdals södra Viltvårdsområde, kontaktperson är Jan-Ola Silver. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 24 500 ha. Småviltjakten inkl. björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelat i fem områden och älgjaktslag. Varje 300 ha har en jakträtt på övrigt vilt och en på älg, alltså 6 stycken av varje sort på fastigheten. Området har ett rikt djurliv. Här förekommer älg, björn, lo, järv, räv, hare, rådjur. Fågellivet är omfattande med bl a ripa, tjäder och orre. Läs mer under länken till VVO nedan.

Jakträttsupplåtelser

Det finns 15 jakträttsupplåtelser för älg och småvilt, löpande på ett år i taget, årligt arrende 71 766 kr.

Fiske

Lillhärdal FVOF, ett av Sveriges största fiskevårdsområden med ca 22 mil strömmande vatten. Läs mer under länken till FVO nedan. Fastigheten har 0,297 % andel i fisket (uppgift från föreningen). Innebär att ägaren kan köpa ett fiskekort för 100 kr/år och fiska i hela området.

Nyttjanderätt skoterspår

En skoterled korsar fastigheten, upplåtelsen gäller för fem år i taget, ingen ersättning betalas, fastighetsägaren varje år ett kostnadsfritt ledkort.

Vindkraft

Det finns tillstånd givet för 6 stycken vindkraftverk på fastigheten, projektägaren/tillståndsinnehavaren, Åndberg Vind AB har önskemål om att teckna arrendeavtal med fastighetsköparen. Huvudsakliga villkor för arrendet kan erhållas från gode mannen, Advokat Linda Arnqvist.

Bergtäkt mm

Brytningstillstånd (Länsstyrelsen 551-1704-14 vunnit laga kraft 2017-06-07) för bergtäkt mm. med rätt till till uttag högst 200 000 ton berg och 300 000 ton morän vid Eldberget. Tillståndet gäller till och med 31 december 2026. Syftet med täkten är att förse planerad vindkraftspark i närområdet med material och eventuellt vägrelaterade arbeten i södra Härjedalen. Reaxcer AB har ett nyttjanderättsavtal till 2022, arrendetid på fem år med möjlighet till förlängning. Grundpris 4 kr/ton + mervärdesskatt. Basindex =januari 2014 311,39 (1980=100). Enligt uppgift från Länsstyrelsen har Reaxcer AB i februari 2018 meddelat att de tagit tillståndet i anspråk, någon brytning har ännu inte påbörjats.

Vägar

Fastigheten har del i : Åndbergsvägen, andel i drift 40% Brättesbergsvägen, andel i drift 41,8% Björnbergsvägens samfällighetsförening 4,77 %

Byggnader på ofri grund

Enligt uppgift från lantmäteriet och delägare finns det 3 byggnader av enkel beskaffenhet, som står på ofri grund och ingår således inte i försäljningen av fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen . Frågor gällande fastigheten ska ställas till den gode mannen innan auktionen sker. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. God man förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde, ansöks hos länsstyrelsen. Tillstånd behövs inte om köparen sedan minst 1 år är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Juridisk person behöver alltid förvärvstillstånd, avgift 12 700 kr. Ansökan skickas till Länsstyrelsen tillsammans med kopia på förvärvshandlingen skickas per e-post till jamtland@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund. Avgiften betalas in på bankgiro 5051-5659, ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen. God man överlämnar ansökningshandling i samband med att kontrakt skrivs. Vid avslag återbetalas handpenning till köpare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25000 kr

LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter