VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Övernattningslägenhet & ca 10 ha mark - 3 km utanför Sveg

Magasinsbyggnad med tillbyggd övernattningslägenhet av enklare karaktär, samt ca 8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 750 m³sk. Utöver bodelen har magasinsbyggnaden större förrådsutrymmen samt loge med perfekta möjligheter att förvara verktyg & maskiner för den självverksamme. Fastigheten har egen jakt. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,6 ha
Skogsmark:
8,3 ha
Myr/kärr/mosse:
0,3 ha
Inägomark:
0,7 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
757 m³sk
Fastighet:
HÄRJEDALEN ÖVERBERG 26:3

Utgångspris

300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-10-31

Visning

Kontakta mäklare för visning

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
HÄRJEDALEN ÖVERBERG 26:3

Övernattningslägenhet & ca 10 ha mark - 3 km utanför Sveg

Magasinsbyggnad med tillbyggd övernattningslägenhet av enklare karaktär, samt ca 8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 750 m³sk. Utöver bodelen har magasinsbyggnaden större förrådsutrymmen samt loge med perfekta möjligheter att förvara verktyg & maskiner för den självverksamme. Fastigheten har egen jakt. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Byggnader

Magasinsbyggnad

Äldre magasinsbyggnad i regelstomme på gjuten platta under plåttak, klädd med träpanel. Magasinsbyggnaden innehåller förrådsdel, förnärvarande nyttjad som maskinhall samt tillbyggd bostadsdel på nedre plan. Övre plan består av loge. Bostadsdelen är av enklare karaktär med hall där även dasset återfinns samt en kombinerad sovdel samt pentry. Uppvärmning via gasol. Nuvarande ägare har använt sig av ett portabelt elverk för belysning. Vid magasinsbyggnaden finns även en äldre jordkällare vilken används som förråd samt en rök.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsinventering utförd av Buster Knutsson - LRF Konsult, under september månad 2018. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 750 m³sk. Medelvolymen per ha är ca 91 m³sk. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 3 m³sk/ha. För övriga upplysningar se sammanställning över åldersklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Jakt

Egen jakt på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns en sumpskog registrerad hos Skogsstyrelsen vilken berör delar av avdelning 1 och 2. (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter