VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård i Ökna, 43,6 ha

Karl Andersson Gården är belägen i Öknaby ca 27 km nordost om Katrineholm och omfattar totalt ca 43,6 ha. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1877 och har en boyta om ca 220 kvm. Till gården finns även en gedigen ekonomibyggnad från 1995 som lämpar sig väl för flera olika användningsområden. Övrig ekonomibyggnation består av ladugård, vagnslider och garage, den gamla källarstugan och en visthusbod. Arealen är uppdelad på två skiften och fördelar sig på ca 28,5 ha åker- och betesmark samt 12,6 ha skogsmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,6 ha
Skogsmark:
12,6 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Inägomark:
28,5 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Vatten:
0,3 ha
Virkesförråd:
2 900 m³sk
Boyta:
222 kvm
Fastighet:
KATRINEHOLM ÖKNA 4:1, del av
Karl Andersson gården
64197 Katrineholm
Utgångspris

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-11

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
KATRINEHOLM ÖKNA 4:1, del av

Gård i Ökna, 43,6 ha

Karl Andersson Gården är belägen i Öknaby ca 27 km nordost om Katrineholm och omfattar totalt ca 43,6 ha. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1877 och har en boyta om ca 220 kvm. Till gården finns även en gedigen ekonomibyggnad från 1995 som lämpar sig väl för flera olika användningsområden. Övrig ekonomibyggnation består av ladugård, vagnslider och garage, den gamla källarstugan och en visthusbod. Arealen är uppdelad på två skiften och fördelar sig på ca 28,5 ha åker- och betesmark samt 12,6 ha skogsmark.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i 1 1/2 plan från år 1877 som är uppförd på torpargrund med stomme i liggande timmer och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av tegelpannor. Den taxerade boytan är 222 kvm samt biyta om 10 kvm. Entréplanet har tre rum och kök, hall, toalett samt groventré med dusch och tvättstuga. På övre plan finns tre rum (varav ett är fd. kök), toalett, möblerbar hall och förrådsutrymmen i sidovindar. Bostaden totalrenoverades år 1955 och år 1990 utfördes renoveringar i form av fönsterbyte, tilläggsisolering och panelbyte. Bostaden har idag ett visst renoveringsbehov. Enskilt avlopp med 3-kammarbrunn utan efterföljande rening. Vatten från grävd källa (2 sammankopplade brunnar, hydrofor i ladugård) som även förser ekonomibyggnaderna. Vattenburen uppvärmning med vedpanna (2005) och fyra ackumulatortankar a´ 500 liter styck. Därtill är flera av bostadens eldstäder godkända för eldning. Mangårdsbyggnaden är ansluten till fiber.

Fårhus

Gedigen byggnad uppförd år 1995 med yttermåtten 24 * 16 m. Byggnaden har använts som fårhus men lämpar sig även väl även för annan användning.

Ladugård

Byggnad i trä med tak av tegel. Byggnaden håller bl.a. stalldel, mjölkrum samt torkanläggning med satstorp från Akron om 5 kbm och elevator för 25 ton, träfickor om totalt 72 kbm.

Vagnslider och garage

Vagnslider med garagedel som är byggt i trä med tak av plåt. Gjutet golv i garagedelen.

Källarstugan

Äldre byggnad i stomme av timmer under tak av tegel. Två stycken källare under byggnaden. Säljaren har för avsikt att kvarhålla nyttjanderätten till denna byggnad.

Visthusbod

Bod uppförd på plintgrund med stomme i timmer under tak av tegel. Inrymmer fd. drängkammare och spannmålsmagasin med mera.

Vedbod/garage

Byggnad på delvis gjuten platta med stående panel under tak av tegel. Byggnaden håller förrådsutrymmen samt garage som har använts som hundgård.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Stora Enso Skog i augusti år 2013. Skogsbruksplanen har därefter uppdaterats med utförda åtgärder samt årlig tillväxt till och med växtsäsongen 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 12,6 ha med ett virkesförråd om ca 2 900 m³sk vilket motsvarar 232 m³sk per ha. Virkesförrådet domineras av gran (72 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7 m³sk per ha. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning bedöms till ca 800 m³sk (G2, S1 och S2-skog). Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Inägomark om 28,5 hektar enligt skogsbruksplanen. Arealen åkermark bedöms till ca 24,5 ha och arealen betesmark bedöms till 1,5 ha. Marken är upplåten genom ettårigt avtal och är tillgänglig för blivande köpare från och med den 14 mars 2020. Stödrätter återgår vederlagsfritt vid arrendets upphörande.

Jakt

God tillgång på klövvilt. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älg- och kronskötselområde, småviltsjakten bedrivs i egen regi.

Naturvärden

På fastigheten finns ett Natura2000-område vars areal är 4,7 ha. Området berör avdelning 11 samt delar av avdelning 10 i skogsbruksplanen (källa: Länsstyrelsen Södermanland/Naturvårdsverket). Ersättning utgår med 23 000 kr exklusive moms per år.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en gammal smedja i avdelning 3 i skogsbruksplanen som är registrerad som en en kulturlämning (källa: Riksantikvarieämbetet).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och köparen står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2900000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm

Liknande fastigheter