VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Orsa

Skogsfastighet utanför Orsa om ca 26 ha. Den produktiva skogsarealen är ca 21 ha med ett virkesförråd om ca 1 600 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk per ha och år. Andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och viss djurhållning. Möjlighet till jakt inom Vångsgärde-Lisselhed jaktvårdsförening om ca 4 000 ha. Möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Utgångspris: 750 000 SEK Försäljningssätt: Anbud senast 2018-11-08 kl 14:00

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
26,9 ha
Skogsmark:
21,6 ha
Myr/kärr/mosse:
3,7 ha
Inägomark:
1,6 ha
Virkesförråd:
1 638 m³sk
Fastighet:
ORSA LISSELHED 7:15

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-08, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
ORSA LISSELHED 7:15

Skog och jakt i Orsa

Skogsfastighet utanför Orsa om ca 26 ha. Den produktiva skogsarealen är ca 21 ha med ett virkesförråd om ca 1 600 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk per ha och år. Andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och viss djurhållning. Möjlighet till jakt inom Vångsgärde-Lisselhed jaktvårdsförening om ca 4 000 ha. Möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Utgångspris: 750 000 SEK Försäljningssätt: Anbud senast 2018-11-08 kl 14:00

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Naturvärden

Det finns ett registrerat fornminnesområde som rör avdelning 1,3 och 4 i skogsbruksplanen. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Möjlighet till jakt inom Vångsgärde-Lisselhed Jaktvårdsförening om ca 4000 ha. Kontaktperson för jakten: Kent Lindblad Tel: 073 18 20 155. Möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde: http://www.ofvo.nu

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter