VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Linsell!

Fin tallfastighet belägen i Linsell, mellan Sveg och Hede, vid infarten mot Lofsdalen. Fastigheten är fördelad på två större skiften samt ett mindre område längs med Ljusnan, samtliga skiften angränsar mot vattendrag, vilket ger ett trevlig mervärde. Total areal om 121 ha varav 111 ha produktiv skogsmark. Mycket fin åldersklassfördelning med skog i alla åldersklasser. Virkesförråd om 7 930 m³sk, varav ca 3 3 061 m³sk är S1- och S2-skog. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastigheten erbjuder jakt på stora arealer då den idag ingår i stort jaktområde om ca 12 400 ha. Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning både kunna ses som god investering, samt goda rekreationsmöjligheter i form av jakt och fiske i vacker fjällnära natur . Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-11-05.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
121,0 ha
Skogsmark:
111,9 ha
Myr/kärr/mosse:
8,1 ha
Vatten:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Virkesförråd:
7 931 m³sk
Fastighet:
HÄRJEDALEN LINSELL 19:1, del av
Linsell 19:1, del av
84291 Sveg
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-05, kl 18:00

Budgivning pågår

Visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
HÄRJEDALEN LINSELL 19:1, del av

Skogsfastighet i Linsell!

Fin tallfastighet belägen i Linsell, mellan Sveg och Hede, vid infarten mot Lofsdalen. Fastigheten är fördelad på två större skiften samt ett mindre område längs med Ljusnan, samtliga skiften angränsar mot vattendrag, vilket ger ett trevlig mervärde. Total areal om 121 ha varav 111 ha produktiv skogsmark. Mycket fin åldersklassfördelning med skog i alla åldersklasser. Virkesförråd om 7 930 m³sk, varav ca 3 3 061 m³sk är S1- och S2-skog. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastigheten erbjuder jakt på stora arealer då den idag ingår i stort jaktområde om ca 12 400 ha. Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning både kunna ses som god investering, samt goda rekreationsmöjligheter i form av jakt och fiske i vacker fjällnära natur . Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-11-05.

Byggnader

Äldre stuga

På fastighetens östra skifte vid Linsellborren finns en äldre stuga. Stugan är i dåligt skick och kräver mycket omfattande renovering för bevarande.

Lador

På fastigheten finns enklare timmerlador i varierat skick och standard.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2016 av Foran Forest AB. Skogsbruksplanen har sedan uppdaterats med årlig tillväxt och utförda åtgärder till dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 111,9 ha och har ett virkesförråd om 7 931 m3sk varav 3 061 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Linsells jaktvårdsförening som omfattar en areal om ca 12 400 ha. Ordförande i jaktvårdsföreningen är Sven Mattsson tel 070-2389340. Gällande älgjakten så jagar 4 st jaktlag som vardera förfogar över ca en tredjedel av totalarealen. Fjolårets tilldelning på älg var 1,8 älgar per 1 000 ha . 300 ha mark ger 1 köttlott, annars procentuell köttlott efter markinnehav. Småviltsjakten bedrivs över hela arealen. Köparen övertar allt till fastigheten hörande jakträtt from 2019-07-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På försäljningsobjektet finns idag naturreservat registrerad. Detta berör del av avdelning nr 19 och är beläget vid Linsellborren. Finns även noterade forn och kulturlämningar längs med stranden inom samma avdelning. Utöver dessa finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Härjedalen Linsell 19:1. Det kommer genom lantmäteriförrättning att avskiljas markområde från fastigheten. Detta markområde är redan borttaget från försäljningsmaterialet. Vidare kommer det att avstyckas 3 tomter runt befintliga stugor som idag står på ofri grund. Dessa stugor är belägna på det östra skiftet vid Linsellborren. Säljaren ansvarar för den pågående lantmäteriförrättningen samt står samtliga kostnader för densamma. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arrende/nyttjanderätter

På fastighetens östra skifte, vid Linsellborren står idag 3 stugor på ofri grund, dvs de ägs av annan än säljaren. Dessa stugor ingår således ej i denna försäljning. Ansökan om avstyckning av tomter runt dessa 3 stugor är inlämnad och under avslutande. Detta kommer att vara slutfört när tillträde till fastigheten sker. Se vidare under "fastighetsbildning".

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 104000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter