VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet med vindkraft

Möjlighet att investera i en fastighet med stora framtida intäkter. Fastigheten består av 228 ha i ett skifte och har mycket bra tillgänglighet med flera vägar på fastigheten av bra kvalitet. Gran är det dominerande trädslaget och gallringsskog är 93% av den produktiva skogsmarken. Mycket få åtgärder behöver göras på fastigheten inom planperioden. Fastigheten ingår i den ny etablerade vindkraftparken Jenåsen, tre vindkraftverk finns på fastigheten som kommer att generera arrendeintäkter i en lång tid fram över. Jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
227,7 ha
Skogsmark:
153,4 ha
Myr/kärr/mosse:
53,4 ha
Väg och kraftledning:
1,4 ha
Övrigmark:
19,5 ha
Fastighet:
SUNDSVALL LIDENS-BACKEN 7:11

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-14

Kontakt

bild_Patrik
bild_Fredrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
SUNDSVALL LIDENS-BACKEN 7:11

Tillväxtfastighet med vindkraft

Möjlighet att investera i en fastighet med stora framtida intäkter. Fastigheten består av 228 ha i ett skifte och har mycket bra tillgänglighet med flera vägar på fastigheten av bra kvalitet. Gran är det dominerande trädslaget och gallringsskog är 93% av den produktiva skogsmarken. Mycket få åtgärder behöver göras på fastigheten inom planperioden. Fastigheten ingår i den ny etablerade vindkraftparken Jenåsen, tre vindkraftverk finns på fastigheten som kommer att generera arrendeintäkter i en lång tid fram över. Jakträtt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2015 av PG Skogservice AB/PG Nääs. Planen är sedan uppräknad med tre års tillväxt av Fredrik Ståhl, LRF Konsult samt justerad av områden som avverkats för vindkraft etableringen. Justeringarna av områdena för vindkraftparken är ungefärliga och variation i areal och volym kan avvika både upp och ner. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 153,4 ha med ett virkesförråd om ca 24 100 m³sk. Tillväxt för planperioden är beräknad till 966 m³sk per hektar och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Sundsvall kommun, Lidens församling. Från Sundsvall: Följ riksväg 86 mot Liden. Sväng in genom Liden och fortsätt mot Slättmon, följ vägen ca 3 km tag skogsbilväg till höger, Jerikovägen. Efter ca 3 km kommer man till en korsning, båda vägarna leder in på fastigheten. Fortsätter man allmänna vägen mot Slättmon ca 7 km, tag väg in mot höger Myrdalsvägen efter 3 km är man på norra ändan av fastigheten. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Lidens-Backen 7:11 är belägen i Lidens församling, Sundsvalls kommun, ca 40 km nordväst om Sundsvall. Fastigheten har mycket bra arrondering och består av ett skifte om totalt 228 ha. Fastigheten har god tillgänglighet med flera vägar av bra kvalitet som går på fastigheten. Fastigheten ingår i ny etablerade Jenåsen vindkraftpark om totalt 23 vindkraftverk varav 3 st är vindkraftverk är placerad på fastigheten som ger arrendeintäkter under lång tid framöver. Det totala virkesförrådet är ca 24 100 m³sk med stor andel gallringsskog. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 67 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot medelålders gallringsskog. Ungefär 93% av arealen är skog i huggningsklassen G1. Boniteterna är relativt goda med blåbär som vanligaste mark vegetationstyp. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Det är mycket få åtgärder enligt skogsbruksplanen som är rekommenderad att utföras under planperioden. Fastigheten är en investering för framtiden med bra tillväxt och vindkraftarrende under lång tid framöver.

Vindkraft

Fastigheten ingår i ny etablerade Jenåsen vindkraftpark. Säljaren har undertecknat arrendekontrakt med Eolus vind som löper på 35 år, med start 2015. Vindkraftparken är i driftsättning sommaren 2018 och består av 23 st Vestas V126 3,45 MW med en tornhöjd på 127 m och total höjd 190 m. Total installerad effekt är 79,35 MW. På fastigheten finns 3 st vindkraftverk. Eolus vind har sålt vindparken till MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re. Vindkraftparken levererar ström till Google. Ett genomsnittligt vindår med nuvarande elpriser kommer arrendeintäkten att vara på c:a 400-450 000 kr/år för den aktuella fastigheten, enligt uppgift från Eulos Vind och Thomas Henrysson, TH@eolusvind.com, 0702 19 12 22. Arrendekontrakt går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än områden med bedömda som sumpskogar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns kända fornlämningar/kulturlämningar på fastigheten i form av fäbodvall. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige och fastighetsutdrag.

Jakt

För närvarande ingår fastigheten i Backens jaktlag. Jaktlaget består av 12 jägare och man jagar över ca 1 400 ha. Jaktledare Lennart Lind 070 631 78 32.

Vägar

Två vägar finns som berörs av fastigheten. Jeriko vägsamfällighet och Myrdalens vägsamfällighet.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 2 196 860 kvm och areal enligt skogsbruksplanen 227,7 ha.

Arrendekontrakt

Det finns tre st arrendekontrakt på fastigheten som är på områden som är bebyggda med fritidshus med tillhörande uthus som ägs av arrendetagarna.

Taxeringsvärde

Det finns inget fastställt taxeringsvärde på fastigheten genom att avstyckning av fastigheten har skett under 2018.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Sundsvalls kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Lagfartskostnad på 1,5 % av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kr tillkommer.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Information om kommunen

Övrig information se www.sundsvall.se, www.lidenbygden.com.

Kontakt

bild_Patrik
bild_Fredrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter