VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet Merasjärvi

Skogsfastighet i Merasjärvi, mellan Vittangi och Masugnsbyn ligger denna fastighet om 269 ha. Produktiv skogsmark utgör 130 ha med ett virkesförråd om ca 5 200 m³sk. Talldominerad skogsfastighet med en bonitet om 2,5 m³sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
282,1 ha
Skogsimpediment:
130,7 ha
Myr/kärr/mosse:
136,2 ha
Inägomark:
1,1 ha
Berg/hällmark:
0,4 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Vatten:
13,0 ha
Virkesförråd:
5 211 m³sk
Fastighet:
Kiruna Merasjärvi 3:5

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-22, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Kiruna Merasjärvi 3:5

Skogsfastighet Merasjärvi

Skogsfastighet i Merasjärvi, mellan Vittangi och Masugnsbyn ligger denna fastighet om 269 ha. Produktiv skogsmark utgör 130 ha med ett virkesförråd om ca 5 200 m³sk. Talldominerad skogsfastighet med en bonitet om 2,5 m³sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 130,7 ha med ett virkesförråd om 5 211 m³sk varav 485 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning om 39,5 ha Det finns även behov av röjning på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Merasjärvi 3:5 är registrerad i Merasjärvi Jaktlag med ett areal om 4 767 ha. Tilldelning på 8+8 från föregående år.

Naturvärden

I bestånd 12 finns en nyckelbiotop om ca 1,3 ha. (Källa:SeSverge) Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Kiruna kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Norrbotten län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1295000 kr

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter