Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet Sörbyn

Lämplig skogsfastighet i Sörbyn om 56 ha total areal. Produktiv skogsmark uppgår till 49,4 ha med ett virkesförråd om ca 3 400 m³sk. Hus finns på fastigheten. Jakträtt medföljer. Ungskogsfastighet med lövdominerad trädslagsfördelning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
56,1 ha
Skogsmark:
49,4 ha
Inägomark:
1,5 ha
Myr/kärr/mosse:
4,9 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
3 462 m³sk
Fastighet:
Boden Sörbyn 5:34
Sundsnäs 209
96197 Gunnarsbyn
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-22, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Boden Sörbyn 5:34

Skogsfastighet Sörbyn

Lämplig skogsfastighet i Sörbyn om 56 ha total areal. Produktiv skogsmark uppgår till 49,4 ha med ett virkesförråd om ca 3 400 m³sk. Hus finns på fastigheten. Jakträtt medföljer. Ungskogsfastighet med lövdominerad trädslagsfördelning.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 49,4 ha med ett virkesförråd om 3 462 m³sk varav 974 m³sk är G2 och S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten. Det finns behov av röjning på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Sörbyn 5:34 är registerad i Sörbyns VVO, med ett areal om 4 035 ha, Tilldelning på 14+14 under föregående år.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare. För visning av byggnaden kontakta mäklaren.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bodens kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 917000 kr

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter