VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Trönö - Söderhamn

Ren skogsfastighet om 121 ha produktiv skogsmark norr om Trönö, Söderhamns kommun. Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät. Virkesförråd om cirka 17 500 m³sk med jämn åldersfördelning. Trönbyn 6:22 sträcker sig i norrgående riktning från Trönö i söder, över sjöarna Skavsjön och Järsjön, mot Ljusmyran och Lindefallet i norr. Ingående i försäljningen är även 100 % av Trönbyn S:3, vilken är belägen nordväst om Trönbyn, uppdelad på två skiften av Norr-Järnässjön. Fastigheten ingår i i Trönö Norra Viltvårdsområde omfattande cirka 11 000 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
131,3 ha
Skogsmark:
121,4 ha
Myr/kärr/mosse:
4,7 ha
Berg/hällmark:
3,9 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
17 485 m³sk
Fastighet:
SÖDERHAMN TRÖNBYN 6:22, Trönbyn S:3

Utgångspris

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-10-29

Kontakt

LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
SÖDERHAMN TRÖNBYN 6:22, Trönbyn S:3

Skogsfastighet i Trönö - Söderhamn

Ren skogsfastighet om 121 ha produktiv skogsmark norr om Trönö, Söderhamns kommun. Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät. Virkesförråd om cirka 17 500 m³sk med jämn åldersfördelning. Trönbyn 6:22 sträcker sig i norrgående riktning från Trönö i söder, över sjöarna Skavsjön och Järsjön, mot Ljusmyran och Lindefallet i norr. Ingående i försäljningen är även 100 % av Trönbyn S:3, vilken är belägen nordväst om Trönbyn, uppdelad på två skiften av Norr-Järnässjön. Fastigheten ingår i i Trönö Norra Viltvårdsområde omfattande cirka 11 000 hektar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2013 av mellanskog. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 121,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om cirka 17 500 m³sk varav ca 9 000 m³sk är G2, S1 & S2-skog. Medelboniteten uppgår till 4,6 m³sk per hektar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Trönbyn S:3

Samfälligheten Trönbyn S:3 ingår i sin helhet i försäljningen. I de skogliga sammanställningarna samt arealförteckningen innefattar även uppgifter om Trönbyn S:3. För mer detaljerade information om skogstillstånd, se avdelningslista, skifte 0, avdelning 1-34.

Jakt

Fastigheterna ingår i Trönö Norra VVO om 11 000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två registrerade fornlämningar. Ett gränsmärke beläget i skifte 1, avdelning 2, samt lämningar efter en fossil åker i skifte 6, avdelning 86. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

I Skifte 0, avdelning 32, finns hos Skogsstyrelsen registrerade naturvärden. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15000 kr

Kontakt

LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter