Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Lantbruk i Flarken

Nu finns möjlighet att förvärva ett rationellt lantbruk i Flarken, Robertsfors med inriktning mjölk. Fastigheten innehar ca 66,8 hektar egen åker och arrenderar idag cirka 13 hektar. Det totala virkesförrådet på fastigheten uppgår till 12 106m³sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
216,9 ha
Skogsmark:
96,7 ha
Myr/kärr/mosse:
8,2 ha
Åkermark:
66,8 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Berg/hällmark:
42,7 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Virkesförråd:
13 106 m³sk
Fastighet:
ROBERTSFORS FLARKEN 14:10
Gammelbyn 41
91596 Flarken
Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-15

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
ROBERTSFORS FLARKEN 14:10

Lantbruk i Flarken

Nu finns möjlighet att förvärva ett rationellt lantbruk i Flarken, Robertsfors med inriktning mjölk. Fastigheten innehar ca 66,8 hektar egen åker och arrenderar idag cirka 13 hektar. Det totala virkesförrådet på fastigheten uppgår till 12 106m³sk.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Magnus Wilhelmsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 96,7 ha med ett virkesförråd om totalt ca 13106 m³sk varav ca 3690 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Två avverkningsrätter gällande avdelningarna 1 och 3 i skogsbruksplanen belastar fastigheten. Avverkningen och gallringen beräknas uppgå till totalt ca 1000 m³sk. Skogsvården i form av markberedning och återplantering ingår i kontrakten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Lantbruket

Fastec ladugård från 1980 i gott skick, plats för 50 stycken uppbundna djur i kortbås, ungdjursboxar för 30 stycken ungdjur samt 10 småkalvsboxar. Foderlada utbyggd för ungdjursplatser. Skraputgödslingen är bytt för 3 år sedan, Delaval kraftfodervagn, utfodring från två torn om 330/ton styck via Westmeck fylltömmare via bandfoderfördelare ut på foderbordet. Verkstad med golvvärme via elpanna, stor maskinhall.

Intresseanmälan/Anbudssätt

Intresseanmälan kan lämnas på 3 olika sätt. Alternativ 1: Hela fastigheten, innefattar jordbruket och skogsmarken. Alternativ 2: Jordbruket, innefattar brukningscentrum, samt alla skiften med åkermark. Utgångspris: 3 200 000 KR Alternativ 3: Skogen, Innefattar två rena skogsskiften om ca 9000 m³sk. Utgångspris: 2 400 000 KR OBS skogen säljs separat endast om jordbruket redan är sålt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Robertsfors kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatpersoner.

Jakt

Ingår i Flarken jaktvårdsområde. Jakten är i dagsläget utarrenderad.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kulturlämning registrerad i form av en övrig lämning. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2364400 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter