VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Stall & Ridhus - Arbrå, Bollnäs

Professionell hästanläggning uppförd år 2009 bestående av stall samt ridhus. Stallet innehåller 25 boxplatser fördelade på två separata byggnadsskepp, 2 sadelkammare, spolplats för häst, serviceutrymmen samt foderrum. Ridhuset om 70 x 25 m har ridbana samt en isolerade del med två omklädningsrum, WC, kontor under uppförande. Ovanpå den isolerade delen finns möjlighet att inreda en övervåning. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Till fastigheten hör även ca 10 hektar mark, varav ca 8,5 hektar är åker- och betesmark. Vid fastigheten börjar en 1,2 km lång rundbana som går runt åkermarken.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
10,3 ha
Åkermark:
4,5 ha
Betesmark:
4,2 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Fastighet:
Del av BOLLNÄS ARBRÅ KYRKBY 6:30
Kyrkbyn 4592
82162 Arbrå
Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

3 500 000 kr

Kontakt

LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Del av BOLLNÄS ARBRÅ KYRKBY 6:30

Stall & Ridhus - Arbrå, Bollnäs

Professionell hästanläggning uppförd år 2009 bestående av stall samt ridhus. Stallet innehåller 25 boxplatser fördelade på två separata byggnadsskepp, 2 sadelkammare, spolplats för häst, serviceutrymmen samt foderrum. Ridhuset om 70 x 25 m har ridbana samt en isolerade del med två omklädningsrum, WC, kontor under uppförande. Ovanpå den isolerade delen finns möjlighet att inreda en övervåning. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Till fastigheten hör även ca 10 hektar mark, varav ca 8,5 hektar är åker- och betesmark. Vid fastigheten börjar en 1,2 km lång rundbana som går runt åkermarken.

Byggnader

Stall

Byggnaden uppförd 2009. Taxerad areal om 900 kvm. Stallet är rymligt och ljust med hög takhöjd. Allmänna utrymmen är placerade i mitten av byggnaden. De allmänna utrymmena är uppvärmda via vattenburen värme från elpanna. Hästboxarna är placerade i två separata byggnadsskepp, dessa har ej uppvärmning. Stallbyggnaden innehåller: 2 Sadelkammare Personalrum med pentry Pannrum Torkrum Foderrum Tvättrum med tvättmaskiner Spolplats för häst 25 hästboxar, fördelade på två byggnadsskepp. Grundläggning: Kantförstyvad betongplatta med förhöjd sockel (h=200 mm). Kantisolering vid uppvärmd del. På ytor där häst ska kunna vistas är betongen lagd med kvastad yta. Stomme: Bärande ytterväggar, samt bärlinor av trä på varmförzinkade plåtpelare. Yttervägg: Träpanel på träregelstomme med isolering. Yttertak: Tätskiktsmatta på råspont och åsar med isolering. För mer information, se rambeskrivning.

Ridhus

Taxerad areal om 1 600 kvm (70 x 25 meter). Byggnaden innehåller en mindre del isolerade utrymmen med toalett, kontor samt två omklädningsrum med låsbara klädskåp och duschutrymmen. Duschutrymmena är förberedda i den gjutna plattan med ännu ej färdigställda. Ovanpå de varmbonade delarna finns möjlighet att inreda en övervåning för exempelvis läktare och cafeteria. Resterande del av ridhuset består av manege. Grundläggning: Kantisolerad, kantförstyvad betongplatta under de isolerade utrymmena. Sockel: Förhöjd betongsockel (h=500 mm) på yttervägg, isolerad på den isolerade delen med kontor, omklädningsrum med mera, oisolerad runt manegen. Stomme: Limträpelare och -balkar. Yttervägg: Träpanel på liggande reglar och limträstomme. Yttertak: Tätskiktsmatta på isolering och bärande, perforerad plåt. För mer information, se rambeskrivning.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Fastighetsägaren har lämnat in ansökan om avstyckning under våren 2018 och avstyckningen beräknas bli klar våren 2019. Säljaren står kostnaden för avstyckning. Fastigheten kan tillträdas efter avslutad avstyckning.

Åkermark

Tillhörande fastigheten är åkermark om 4,5 hektar.

Betesmark

Tillhörande fastigheten är betesmark om 4,2 hektar.

Rundbana

I anslutning till fastigheten finns en rundbana om cirka 1,2 km. Rundbanan går delvis inne på fastigheten och delvis på grannfastigheten för vilket servitut finns.

Fornlämningar, kulturlämningar & naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver ej söka förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Kontakt

LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter