VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsinvestering i Falun

Mycket lättillgänglig skogsfastighet i två skiften, ca 12 km NO om Falun, vid sjön Fläddran. Fastigheten har en bra arrondering och bra anslutning till vägar. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 114 ha med ett virkesförråd om ca 14 500 m³sk. Fastigheten ingår i Västra Svärdsjö älgskötselområde samt Toftan-Hosjöns fiskevårdsområde. Anbud 2018-12-05

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
155,3 ha
Skogsmark:
114,5 ha
Skogsimpediment:
38,5 ha
Inägomark:
1,3 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Virkesförråd:
14 343 m³sk
Fastighet:
FALUN BACKABRO 4:29

Utgångspris

5 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-05, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
FALUN BACKABRO 4:29

Skogsinvestering i Falun

Mycket lättillgänglig skogsfastighet i två skiften, ca 12 km NO om Falun, vid sjön Fläddran. Fastigheten har en bra arrondering och bra anslutning till vägar. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 114 ha med ett virkesförråd om ca 14 500 m³sk. Fastigheten ingår i Västra Svärdsjö älgskötselområde samt Toftan-Hosjöns fiskevårdsområde. Anbud 2018-12-05

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Mellanskog, som är uppräknad med 2018 års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 114 ha med ett virkesförråd om 14 500 m³sk varav 5 800 m³sk är avverkningsbar skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Området är registrerat i Bjursås älgförvaltningsområde samt Västra Svärdsjö älgskötselområde. Jakten bedrivs av Backabro jaktlag, kontaktperson Mats Haglund.

Fiske

Fastigheten ingår i Toftan-Hosjöns fiskevårdsområde.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar.

Vägar

Fastigheten har del i Backabro GA:1 och GA:3 som förvaltas av Backabro samfällighetsförening.

Arrende/nyttjanderätter

Belastas av två servitut, ett officialservitut gällande rätt att använda vägen för utfart till allmänna vägen (se karta) och ett avtalsservitut gällande kraftledning. Kommer även att skrivas in ett nytt avtalsservitut gällande mark mellan tomt och sjö i norra delen på skifte 1, se karta.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, ersättning lämnas indirekt.

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter