VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark i Öntorp - Trässberg

Öntorp omfattar totalt c:a 21 ha varav c:a 18 ha utgörs av högklassig åkermark i ett skifte. Övrig areal består av betesmark och bäckraviner mm. Fastigheten är belägen c:a 17 km sydväst om Lidköping. Försäljningen avser del av fastighet. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2020.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,0 ha
Åkermark:
17,9 ha
Betesmark:
1,3 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Fastighet:
LIDKÖPING ÖNTORP 1:2 del av
Öntorp
Järpås
Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-08

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping
LIDKÖPING ÖNTORP 1:2 del av

Åkermark i Öntorp - Trässberg

Öntorp omfattar totalt c:a 21 ha varav c:a 18 ha utgörs av högklassig åkermark i ett skifte. Övrig areal består av betesmark och bäckraviner mm. Fastigheten är belägen c:a 17 km sydväst om Lidköping. Försäljningen avser del av fastighet. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2020.

Åkermark

17.93 ha högklassig åkermark på lerjord i ett skifte. Dräneringen är utförd på 40-talet och är därefter kompletterad efter behov. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2020 och överlåts höstplöjd. Möjlighet finns att i samråd med arrendatorn höstså arealen 2019.

Betesmark

Totalt c:a 1,3 ha ej stödberättigad betesmark, fördelat på fyra områden. Ett område i nordväst, två områden i väster mot bäckravinen samt ett område väster om bäcken. Stängselstolarna på betesmarken väster om bäcken ingår ej i överlåtelsen.

Övrig mark

Övrig mark c:a 1,8 ha utgörs bl.a. av mark vid bäckravinen som delvis är bevuxen med blandskog i varierande ålder.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna åkerarealen. Stödrätterna överförs till köparen i god tid inför 2020-års SAM-ansökan.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad t.o.m den 31 oktober 2019 och är därefter tillgänglig för köparen.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i kronhjortsskötselområde.

Arealuppgifter

Den totala arealen i tabellen är enligt mätning på fastighetskartan. Åker och betesarealen avser arealen enligt Jordbruksverkets blockkarta.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av Lidköping Öntorp 1:2 enligt röd markering på bifogad kartskiss. Området överlåts genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet. Köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Äganderätten övergår till köparen då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Tillträde

Tillträde sker då Lantmäteriförrättningen vinner laga kraft, vilket beräknas ske i slutet av 2019.

Externa hemsidor

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Lidköping
Sockerbruksgatan 20
531 40 Lidköping

Liknande fastigheter