VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och fritidsstuga utanför Grycksbo

Öster om Grycksbo ligger de här nio fastigheterna samlade i ett skifte. Total produktiv skogsmark är ca 9 ha med ett virkesförråd om ca 250 m³sk. Högt belägen på en av fastigheterna finns en trevlig fritids/jaktstuga med två uthus.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
251 m³sk
Fastighet:
FALUN BERG 18:1, 17:1, Bergsgården 52:1, 53:1, 54:1, 55:1, 56:1, 59:1, Botäkt 12:1

Utgångspris

570 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-21, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
FALUN BERG 18:1, 17:1, Bergsgården 52:1, 53:1, 54:1, 55:1, 56:1, 59:1, Botäkt 12:1

Skog och fritidsstuga utanför Grycksbo

Öster om Grycksbo ligger de här nio fastigheterna samlade i ett skifte. Total produktiv skogsmark är ca 9 ha med ett virkesförråd om ca 250 m³sk. Högt belägen på en av fastigheterna finns en trevlig fritids/jaktstuga med två uthus.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har upprättats av Mellanskog under september 2018 och är gemensam för samtliga fastigheter. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 9 ha med ett virkesförråd om totalt ca 250 m³sk varav ca 95 m³sk är avverkningsbart. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Fiske

Fastigheterna ingår i Varpans fiskevårdsområde, http://www.varpanfvof.se/. Fiskerättsinnehavare kan köpa fiskerättsbevis som ger rätt till kräftfiske.

Forn- och kulturlämningar

På Bergsgården 59:1 finns en fornlämning av typen gränsmärke, RAÄ-nr Stora Kopparberg 165:1. På Berg 17:1 finns lämningar i form utav en bytomt samt färdväg, RAÄ-nr Stora Kopparberg 413:1 samt 408:1. Fornlämningar skyddas genom Lagen om kulturminnen (KML). Det är enligt lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av skogsvårdslagens § 30. Kontakta gärna Skogsstyrelsen innan åtgärder i området. Planera hänsynen för att inte förändra, ta bort, skada eller täcka över en lämning.

Vägar

Studsarvet GA:1 förvaltas av Harmsarvet- Studsarvets vägsamfällighet. Föreningen tar ut en årsavgift som i dagsläget är 1 500 kr/bostadsadress som finns utefter vägen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom tillståndsfritt område. Förvärvstillstånd krävs endast för juridisk person.

Jakt

Egen jakt, då fastigheten är oregistrerad. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden. Läs mer på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/natur-och-vilda-djur/jakt-och-vilt/algjakt.html Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Naturvärden

Inga höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.

Fastighetsbeskrivning

Försäljningen omfattar 9 st fastigheter som ligger samlade i ett skifte strax öster om Grycksbo.

Falun Berg 18:1

Omfattar 2,469 ha enligt fastighetsutdrag. På fastigheten finns en fritids/jaktstuga i mycket gott skick. El och V/A saknas. Ett rum samt kök. Furupanel och golv. Vedbod, utedass och förråd i varierande skick. Stugan är delvis renoverad under 1960-talet, uppvärmning genom öppen spis och vedspis.

Falun Berg 17:1

Omfattar 1,841 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Bergsgården 52:1

Omfattar 0,5325 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Bergsgården 53:1

Omfattar 0,5325 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Bergsgården 54:1

Omfattar 0,5325 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Bergsgården 55:1

Omfattar 0,5325 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Bergsgården 56:1

Omfattar 0,532 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Bergsgården 59:1

Omfattar 1,047 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Falun Botäkt 12:1

Omfattar 1,2175 ha enligt fastighetsutdrag. Obebyggd.

Taxeringsvärde

Falun Berg 18:1 samt Berg 17:1 är samtaxerade med Larsarvet 10:1. Då fastigheterna är samtaxerad med en annan fastighet redovisas inget taxeringsvärde. Falun Bergsgården 52:1 är samtaxerad med Bergsgården 53:1, Bergsgården 54:1, Bergsgården 55:1, Bergsgården 56:1, Bergsgården 59:1 samt Botäkt 12:1, med ett totalt taxeringsvärde om 383 000 kr. Taxeringsår 2017. Typkod 110, obebyggd lantbruksenhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter