VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkestät skogsfastighet med åkermark

Skog och åkermark till salu vid Gussjön 1 mil väster om Sala. Totalt 40 ha varav 22 ha produktiv skogsmark och 15 ha åkermark. Fastigheten är belägen i ett kulturlandskap med fint läge i anslutning till sjön Gussjön. Ett stort skifte sydost om sjön består av åkermark och produktiv skogsmark samlad i ett sammanhängande skifte. Skogsmarken har överlag goda markförhållanden och hög bonitet, med frisk mark och lättframkomlig terräng. Stor andel gammal skog. Mycket högt virkesförråd om 260 m3sk/ha på fastigheten. Ett litet skifte av våtmark ligger vid Gussjöns norra strand där naturmiljön hyser en värdefull fågelfauna. Jakt och fiskerätt medföljer.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
40,8 ha
Skogsmark:
22,7 ha
Myr/kärr/mosse:
1,1 ha
Inägomark:
15,9 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Virkesförråd:
5 900 m³sk
Fastighet:
Sala Gussjö 1:4, 3:5 och 8:1
Jan-Daniels 176
733 63 Salbohed
Utgångspris

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-13, kl 13:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Erika
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Gussjö 1:4, 3:5 och 8:1

Virkestät skogsfastighet med åkermark

Skog och åkermark till salu vid Gussjön 1 mil väster om Sala. Totalt 40 ha varav 22 ha produktiv skogsmark och 15 ha åkermark. Fastigheten är belägen i ett kulturlandskap med fint läge i anslutning till sjön Gussjön. Ett stort skifte sydost om sjön består av åkermark och produktiv skogsmark samlad i ett sammanhängande skifte. Skogsmarken har överlag goda markförhållanden och hög bonitet, med frisk mark och lättframkomlig terräng. Stor andel gammal skog. Mycket högt virkesförråd om 260 m3sk/ha på fastigheten. Ett litet skifte av våtmark ligger vid Gussjöns norra strand där naturmiljön hyser en värdefull fågelfauna. Jakt och fiskerätt medföljer.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av DSK Skog AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 23 ha med totalt virkesförråd om 5900 m3sk, varav 3 900 m3sk i G2-, S1- och S2-skog. Bonitet 7,7 m3sk/ ha och år. Högt medeltal på 261 m3sk/ha. Trädslagsfördelning 35 % tall, 44 % gran, 16 % björk och 5 % övrigt löv. Åldersfördelningen är ojämn med tyngdpunkt i ung gallringsskog och gammal skog. Brist på skog inom åldersintervallet 40-80 år. Markförhållanden är överlag goda med frisk mark och lättframkomlig terräng. Fastigheten har bra bilvägar med god åtkomlighet.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns en avdelning om 1,2 ha som bör röjas, 3 avdelningarna, sammanlagt 5,9 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 3 avdelningar, sammanlagt 6,2 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Tegar söder om vägen som hör till Gussjo 1:4 och 3:5 samt 8:1 ligger i träda. Av de norra tegarna är den östra upplöjd och den västra stubbåker under hösten 2018. Huvudsakligen mulljordar i de lägre partierna. Enligt taxeringsuppgift har åkermarken 30% lägre avkastning och kvalitet än normalt i området. Dräneringsåtgärder har ej utförts på en längre tid.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett muntligt avtal om jordbruksarrende som skall sägas upp. Nyttjanderätten övergår till ny köpare 2020-03-13.

Stödrätter

Stödrätter medföljer ej vid försäljningen.

Byggnader

Det finns gamla byggnader på fastigheten i form av två bostadshus i mycket dåligt skick. Dessa bedöms vara rivningsobjekt.

Naturvärden

Det finns ett naturvärde i form av barrskog registrerat hos Skogsstyrelsen. detta område berör avdelning 13 i skogsbruksplanen. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Jakt

Jakträtt medföljer. Det finns muntlig överenskommelse om jakträtt som skall sägas upp och jakträtten övergår till ny köpare 2019-07-01. Fastigheten är ansluten till Västerfärnebo Östra Älgskötselområde och Kronskötselområde och ingår i Gussjö Viltvårdsområde som omfattar ca 1 500 ha.

Fiske

Fiskerätt medföljer. Fisket i Gussjön är samfällt och fastighetsägare fiskar kostnadsfritt. Fiskekort säljes genom fiskevårdsföreningen.

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten ligger skifte 2 inom Gussjön Natura 2000-område. Ett natura 2000-område har ett särskilt skydd enligt EU-direktiv och innebär att verksamhet som kan påverka miljön är förbjuden utan tillstånd i och runtomkring området. Gussjön är en naturmiljö som ingår i Svartådalens våtmarkskomplex. Gussjön består av skyddsvärda naturmiljöer bestående av naturligt näringsrik sjö, fuktäng och trädklädd betesmark. Exempel på åtgärder som är förbjudna inom Natura 2000-området är dikning i fuktängarna, skogsplantering, utplantering av fisk samt vassröjning. Ansvarig myndighet är Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Mantal

Till Gussjö 3:5 hör 3/336 mantal i Gussjö Skifteslag Till Gussjö 1:4 hör 48/336 mantal i Gussjö Skifteslag

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Samfällighetsförening

Fastigheten ingår i Gussjö-Smedsbo-Holmbo samfällighetsförening gällande byvägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 240000 kr

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på LRF Konsults hemsida finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Erika
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter