VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Klockarnäs, Enviken

Mycket välskött skogsfastighet norr om Klockarnäs, i Falu kommun. Fastigheten består av fem skiften om totalt ca 40 ha varv ca 35 är produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 4 500 m³sk. Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad, med en större andel ungskog. Andel i Envikens besparingsskog. Jakt- och fiskemöjligheter.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
39,7 ha
Skogsmark:
35,9 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Myr/kärr/mosse:
3,6 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
4 503 m³sk
Fastighet:
FALUN KLOCKARNÄS 6:1

Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-13, kl 14:00

Visningar

Någon visning av fastigheten kommer inte att göras. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Foton i fastighetsbeskrivningen kommer inte från fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
FALUN KLOCKARNÄS 6:1

Skogsfastighet i Klockarnäs, Enviken

Mycket välskött skogsfastighet norr om Klockarnäs, i Falu kommun. Fastigheten består av fem skiften om totalt ca 40 ha varv ca 35 är produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 4 500 m³sk. Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad, med en större andel ungskog. Andel i Envikens besparingsskog. Jakt- och fiskemöjligheter.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats i juli 2018 av Svefa AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 35,9 ha med ett virkesförråd om totalt 4 503 m³sk varav ca 2 402 m³ sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad, med en större andel ungskog. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Plankommentar: Skogstillståndet är gott. Fastigheten är mycket välskött. Gallringar och röjningar är genomförda, dessa bestånd är i en tillväxtfas och bedöms kunna stå orörda under skogsbruksplanens planeringsperiod (10 år). Fastigheten lämpar sig väl för framtida kvalitetsproduktion av främst tall. Vid slutavverkning är föryngringshuggning med fröträd att föredra på merparten av bestånden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gruvbergets Älgskötselområde, registrerat i Gävleborgs län. Jakten bedrivs av två jaktlag. Klockarnäs Hemskogs Jaktlag, arrenderar 33 ha av denna fastighet. Jaktområdet innefattar ca 1 700 ha och ingår i Gruvbergets Viltförvaltning. Jaktklubben består av, för närvarande 12 st jaktmedlemmar. Jaktlaget säljer småviltskort, där jakt på rådjur, hare och fågel mm ingår. Möjlighet till jakt har markägare och deras söner och döttrar, samt i byn boende (Klockarnäs). Ersättning ca 16 kr/år. Kontaktperson Ejvin Jansson. Rotbodarnas Jaktlag, består av 12 personer som jagar älg på ca 1760 hektar. Finns möjlighet att lösa småvilts kort. Jaktledare Leif Backlars. Ersättning ca 13 kr/ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Envikens Fiskevårdsområde. Läs mer här: www.fiskaienviken.se Fastigheten har även andel i fiskesamfälligheterna Falun Klockarnäs FS:35 och FS:37.

Vägar

Fastigheten har del i: Falun Klockarnäs Ga:1 förvaltas av Klockarnäs-Yttertängers samfällighetsförening. Årlig kostnad varierar. 2017 var den ca 300 kr. Falun Klockarnäs Ga:4, förvaltningsinformation saknas. Falun Lamborn Ga:1 förvaltas av Envikens Östra Samfällighetsförening. Årlig kostnad varierar. 2017 var den ca 200 kr Falun Linghed Ga:2, Ga:12 och Ga:13 förvaltas av Spjersbo vägsamfällighet. Årlig kostnad varierar. 2017 var den ca 1 000 kr.

Envikens besparingsskog

Fastigheten har del i Falun Envikens Besparingsskog S:2. Besparingsskogen har årlig utdelning. Utdelning 2017 var 2 600 kr.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor) I Skogsbruksplanen är totalt 2,8 ha klassade med Naturvårdsmål, orört.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 96400 kr

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter