VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Produktionsskog norr om Ekshärad

Obebyggd skogsfastighet om 246 hektar i två skiften med bra tillgänglighet där 175 ha utgör produktiv skogsmark. Virkesförråd om 19 000 m³sk på omväxlande marker med vackra vyer där skogsmarken varvas med myrar samt gränsar till Harasjön. Flera fina lägen för dig som vill uppföra en jaktstuga på marken. Ingår i Viltvårdsområde och Älgskötselområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
246,0 ha
Skogsmark:
175,2 ha
Skogsimpediment:
59,7 ha
Vatten:
11,1 ha
Virkesförråd:
19 209 m³sk
Fastighet:
HAGFORS HARA 1:56 samt 1:52
Hara Hagfors
Utgångspris

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-12

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
HAGFORS HARA 1:56 samt 1:52

Produktionsskog norr om Ekshärad

Obebyggd skogsfastighet om 246 hektar i två skiften med bra tillgänglighet där 175 ha utgör produktiv skogsmark. Virkesförråd om 19 000 m³sk på omväxlande marker med vackra vyer där skogsmarken varvas med myrar samt gränsar till Harasjön. Flera fina lägen för dig som vill uppföra en jaktstuga på marken. Ingår i Viltvårdsområde och Älgskötselområde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2016 av Mikael Edvardsson på uppdrag från Moelven. Denna har inför fastighetsförsäljning uppdaterats t.o.m växtsäsong 2018 av Martin Persson, Jägmästare, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 175,2 ha med ett totalt virkesförråd om 19 209 m³sk varav 5 306 m³sk är S1 och S2 skog och 7 630 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 5,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 678 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 110 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning med övervikt av tall 67% och 25% gran och 8% björk. Åldersfördelning med stor del av skogen i åldrar upp till 75 år samt en mindre andel däröver. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är totalt 5 902 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 2 588 m³sk samt gallring 3 314 m³sk.

Skogsvård

Aktivt brukad skogsfastighet med sikte på hög virkesproduktion där åtgärder regelmässigt genomförts för att så effektivt som möjligt ta tillvara markernas produktionsförmåga. I skogsbruksplanen är de skogsvårdande insatser som främst föreslås återväxtkontroll samt en del röjning.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen: På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Vid eventuellt bristfälligt uppmarkerade fastighetsgränser ansvarar säljaren ej för uppdatering av dessa.

Skogsmark

Fastigheten har för området en bra arrondering där skogsmarken utgörs av två rejäla skiften belägna knappt tre kilometer från varandra fågelvägen. Väl utbyggt vägnät på- och omkring fastigheten gör den tillgänglig för såväl drivning av virke som jakt och rekreation. Södra skiftet sträcker omväxlande över bördigare sluttningar, höglänta myrar och Harasjön. Det norra skiftet utgörs även det av varierande markförhållanden med en del blockbunden mark i de mer höglänta områdena samt fuktigare områden i de lägre delarna. Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Upplåten Avverkningsrätt

Fastigheten belastas av en Avverkningsrätt - Leveransrotköp upplåten till Rågsveden, Svedenträ AB. Kontraktet giltigt till och med 2021-05-15. Avverkningen kommer tidigast att genomföras under vintern 2019/20 och den gäller avdelning 19 och 62 i skogsbruksplanen (intill Harasjöns östra kant). I skogsbruksplanen är dessa avdelningar, efter uppdatering, angivna som kalmark (K1) och räknas således inte in i det angivna uppskattade virkesförrådet. Ersättningen för den upplåtna avverkningsrätten tillfaller fastighetens nuvarande ägare. I kontraktet anges att avverkningen skall genomföras på tjälad mark. Dessutom finns en muntlig uppgörelse om att Rågsveden, Sveden trä AB efter avverkningen, som en del i uppgörelsen, skall ombesörja att området markbereds och planteras. För kontaktuppgifter till ansvarig virkesköpare kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Jakt

Vlitrika marker med gott om älgspillning och rik förekomst av skogsfågel. Fastigheterna ligger inom "Haraortens ViltVårdsOmråde" som i sin tur ingår i "Jangens Älgskötselområde". För ytterligare information om jaktutövningen kontakta ansvarig mäklare för kontaktuppgifter till ansvarig person.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra biotopskydd finns registrerade på fastigheten. Dock finns flera sump- och kärrskogar där större hänsyn bör tas vid skogsbruket. Källa: Skogsstyrelsen skogens pärlor.

Forn- och kulturlämningar

I norra skiftets östra del på Hara 1:56 finns lämningar efter en fäbod. Inom området finns en i det närmaste nedrasad säterstuga samt ett 5-tal odlingsrösen. RAÄ-nummer Ekshärad 174:1 På södra skiftets östra delar finns ett antal registrerade kolningsanläggningar. Beskrivs närmre nedan under Övriga rättigheter och belastningar. Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten Hara 1:56 berörs av ett antal Fornlämningar i form av kolningsanläggningar med registreringsdatum 2006-09-19. Dessa beskrivs närmre under Övriga rättigheter och belastningar.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbyggd, distrikt Ekshärad, och förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs till Länsstyrelsen och kostnaden för detta är för närvarande 3 700 kr. För mer information se bilagt dokument "Vem behöver jordförvärvstillstånd" från jbv, alternativt kontakta Länsstyrelsen Värmland.

Skattetal

Hara 1:56 - Öre, penningar136:9 95/108 Hara 1:52 - Öre, penningar 40

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 369000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen med närhet till riksväg 62 strax norr om Ekshärad. I området finns gott om vägar farbara med vanlig personbil för att nå båda skogsskiftena. Se bifogad vägkarta för att hitta rätt.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter