VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Kallsta, Häggenås

Skogsfastighet med enklare gårdscentra i närhet till Östersund med hög andel äldre skog och bonitet om 4,7 m³sk/ha. Totalareal 152 ha varav 67 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 15 800 m³sk varav ca 12 100 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Jakt för älg och småvilt inom 1450 ha. Fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
152,4 ha
Skogsmark:
66,5 ha
Myr/kärr/mosse:
78,3 ha
Inägomark:
6,5 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
15 821 m³sk
Fastighet:
ÖSTERSUND KALLSTA 2:4
Kallsta 140
83692 Lit
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-12, kl 01:00

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
ÖSTERSUND KALLSTA 2:4

Skogsfastighet i Kallsta, Häggenås

Skogsfastighet med enklare gårdscentra i närhet till Östersund med hög andel äldre skog och bonitet om 4,7 m³sk/ha. Totalareal 152 ha varav 67 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 15 800 m³sk varav ca 12 100 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Jakt för älg och småvilt inom 1450 ha. Fiskerätt.

Byggnader

Huvudbyggnad

Bostadshus och ekonomibyggnader i eftersatt skick på skiftet i byn. Vackert läge med inägomark i direkt anslutning till byggnaderna.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 66,5 ha med ett virkesförråd om 15 821 m³sk varav 12 127 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten. Det finns behov av röjning på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Östersund Kallsta 2:4 ingår i Ringsta jaktlag med en areal om 1450 ha. Laget ingår i Långandalens älgskötselområde med en areal om 114 554 ha. Jaktlaget består av 10 jägare och en köpare får jakträtt på både småvilt och älg. Jaktledare Daniel Malm 070 571 6690

Fiske

Fiskerätt i Långan och Hårkan.

Naturvärden

Det finns 2 st nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige) Det finns sumpskogsområden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare.Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult mäklare Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-11-12 . OBS! Märk kuvertet "Kallsta 2:4". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare. För visning av byggnaden kontakta mäklaren.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Köparen övertar fastighetens ev. andelar i befintliga skogsbilvägar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter