VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välarronderat om 115,5 ha i Ljusdal!

Välarronderad fastighet i Ljusdals kommun, cirka 20 km väster om Järvsö. Åldersmässigt ligger tyngdpunkt på växtliga gallringsskogar. Volymmässigt har cirka en tredjedel (4 600 m³sk) av fastigheten uppnått avverkningsmogen ålder. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 12 950 m³sk. Fastigheten har en tjugoprocentig (19,63 %) andel i samfälligheten Ljusdal Göarven. Samfälligheten består av cirka 32 hektar skogsmark. På Mjöberget prospekterar Eolusvind AB möjligheten att uppföra en vindkraftpark. Uppförs vindkraftparken beräknas Järvsö-Boda 10:17 få grannersättning från två av vindkraftverken. Fastigheten ingår i Mjöbergs Viltvårdsområde om cirka 4 600 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
115,5 ha
Skogsmark:
113,3 ha
Skogsimpediment:
1,5 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Virkesförråd:
12 955 m³sk
Fastighet:
Järvsö-Boda 10:17

Utgångspris

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-26

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Järvsö-Boda 10:17

Välarronderat om 115,5 ha i Ljusdal!

Välarronderad fastighet i Ljusdals kommun, cirka 20 km väster om Järvsö. Åldersmässigt ligger tyngdpunkt på växtliga gallringsskogar. Volymmässigt har cirka en tredjedel (4 600 m³sk) av fastigheten uppnått avverkningsmogen ålder. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 12 950 m³sk. Fastigheten har en tjugoprocentig (19,63 %) andel i samfälligheten Ljusdal Göarven. Samfälligheten består av cirka 32 hektar skogsmark. På Mjöberget prospekterar Eolusvind AB möjligheten att uppföra en vindkraftpark. Uppförs vindkraftparken beräknas Järvsö-Boda 10:17 få grannersättning från två av vindkraftverken. Fastigheten ingår i Mjöbergs Viltvårdsområde om cirka 4 600 hektar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2014 av Mellanskog. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2018 och planen uppdaterats med utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 113,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 12 955 m³sk varav ca 4 600 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,5 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Samfällighet

Fastigheten innehar 19,63 % i samfälligheten Ljusdal Göarven S:3. Samfälligheten består av cirka 32 hektar skogsmark.

Mjöberget Vindkraftpark

Vid Mjöberget, väster om Järvsö-Boda 10:17, prospekterar Eolusvind AB för byggandet av en vindkraftpark. Blir parken verklighet beräknas två av vindkraftverken påverka Järvsö-Boda 10:17s vindfångstområde och grannersättning kommer att utgå till fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Mjöbergs Viltvårdsområde om cirka 4 600 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Sumpskog finns registrerad på fastigheten. I planen är området avsatt som myrmark, se avdelning 29. (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900000 kr

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter