VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastigheter i Sörmlands hjärta

Två skogsfastigheter med pendlingsavstånd till Flen, Malmköping, Eskilstuna och Katrineholm. På en av fastigheterna finns ett trevlig bostadshus. Med balkong i sydostligt läge får man en vacker utsikt över inägorna och sjön. Vid brukningscentra finns en ekonomibyggnad av enklare standard. Inom promenadavstånd från bostadshuset finns två sjöar, Stora och lilla Lottsjön. Närhet till skog, vatten och stad ger hela familjen något att gilla. Total landareal för fastigheterna är 64 ha, varav 50 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 11 400 m³sk. Medelbonitet på 7,8 m³sk/ha. Grandominerade (74 %) fastigheter med en relativt jämn åldersfördelning, dock med en tydlig tyngdpunkt på skog runt 80 -90 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. På fastigheterna finns ett välfungerande skogsbilvägnät. Jakträtt. Fastigheterna kan köpas gemensamt (alt. A) eller i del (alt. B eller C) A) Hela innehavet (båda fastighetsbeteckningarna) B) All mark väster om väg 55, ca 52 ha C) Gårdscentrum och mark på östra sidan om väg 55, ca 12 ha Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
65,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Skogsmark:
50,2 ha
Inägomark:
5,5 ha
Väg och kraftledning:
2,2 ha
Övrigmark:
6,0 ha
Vatten:
1,7 ha
Virkesförråd:
11 400 m³sk
Boyta:
65 kvm
Fastighet:
FLEN STAV 1:28 och Remna 1:13
Ekenslund 1
64291 Flen
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-12, kl 13:00

Kontakt

bild_Katarina
LRF Konsult Strängnäs
Järnvägsgatan 7
645 31 Strängnäs
FLEN STAV 1:28 och Remna 1:13

Skogsfastigheter i Sörmlands hjärta

Två skogsfastigheter med pendlingsavstånd till Flen, Malmköping, Eskilstuna och Katrineholm. På en av fastigheterna finns ett trevlig bostadshus. Med balkong i sydostligt läge får man en vacker utsikt över inägorna och sjön. Vid brukningscentra finns en ekonomibyggnad av enklare standard. Inom promenadavstånd från bostadshuset finns två sjöar, Stora och lilla Lottsjön. Närhet till skog, vatten och stad ger hela familjen något att gilla. Total landareal för fastigheterna är 64 ha, varav 50 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 11 400 m³sk. Medelbonitet på 7,8 m³sk/ha. Grandominerade (74 %) fastigheter med en relativt jämn åldersfördelning, dock med en tydlig tyngdpunkt på skog runt 80 -90 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. På fastigheterna finns ett välfungerande skogsbilvägnät. Jakträtt. Fastigheterna kan köpas gemensamt (alt. A) eller i del (alt. B eller C) A) Hela innehavet (båda fastighetsbeteckningarna) B) All mark väster om väg 55, ca 52 ha C) Gårdscentrum och mark på östra sidan om väg 55, ca 12 ha Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Byggnader

Bostadshus

1½-plans hus med källare under del av huset, enbart ingång utifrån. Byggnadsarea om 9 * 9 m. Mått uppskattade genom mätning.Trästomme med fasad av liggande träpanel, fönster med spröjs och 2-kupigt tegeltak. Uppvärmning med värmepump och vattenburen värme. Enskilt vatten och avlopp. Borrad brunn. Trekammarbrunn med markbädd. Planlösning Nedre plan: Farstukvist, hall, kök med normal standard, vardagsrum, sovrum och badrum med våtrumsmatta. Övre plan: Hall/allrum med balkong, sovrum. Genomgående har rummen trägolv, mönstrade tapeter och målat trätak alt. målade skivor. Köket har plastmatta och kakel bakom diskbänk och spis.

Ekonomibyggnad

L-formad ekonomibyggnad. Byggnadsarea om 10 * 25 m och 7 * 8 m. Mått uppskattade genom mätning. Gammal ladugård med murad nedre del, cementgolv och skulle/loge med trästomme. Maskinhall med träregelstomme, delvis jordgolv, 1 dubbel port och 1 dubbel dörr. Del av maskinhallen är en isolerad verkstad med golvvärme och luftvärmepump. Hela byggnaden har fasad med stående träpanel, plåttak, ytterbelysning.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Per Larsson, Anemoneskog AB. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 50 ha med ett virkesförråd om 11 400 m³sk, varav 8 100 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,8 m³sk per ha. Högt medeltal 227 m³sk per ha. Trädslagsblandning 21 % tall, 74 % gran och 5 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med en tydlig tyngdpunkt på skog runt 80 -90 år och ett glapp på skog i åldrarna 60-70 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. På fastigheterna finns ett välfungerande skogsbilvägnät. På fastigheterna är avdelning 23, areal om 2,5 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 8,6 % av den produktiva skogsmarken. Av avdelning 20 utgör 0,4 ha nyckelbiotop som ska lämnas orörd vid eventuell avverkning.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 3 avdelningar, sammanlagt 3,1 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 6 avdelningar, sammanlagt 10,7 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Åkermark

Enligt taxeringsinformationen: Remnafastigheten har 7 ha åkermark med normal produktionsförmåga, avviker med mindre än 10 % normalt. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1. Ingen åkermark registrerad på Stavfastigheten, däremot 1 ha övrig mark.

Mantal

Fastigheterna har mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Remna har 7/112 mantal Stav har 163/560 mantal

Fiske

Samfällt fiske och samfällt vatten i sjön Heen. Fiskevårdsområde i Nedingen, gäller Remnafastigheten.

Jakt

Jakträtt. Fastigheterna ingår i Remna och Stavs Jaktvårdsområde.

Naturvärden

På Remna fastigheten finns det en nyckelbiotop registrerad. Södra delen av avdelning 20, ca 0,4 ha. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. På avdelning 18 finns en jättegryta/plats med tradition och på avdelning 16 en fyndplast från boplats/visten. Båda benämns under övriga kulturhistoriska lämningar. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Remna 1:13 = 3 st inteckning på sammanlagt 600 000 SEK Stav besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Planer, bestämmelser mm

För både Remna och Stav: Vägplan, aktnummer 0482-p12/3, Väg 55 sträckan Yxatorpet-Malmköping. Registreringsdatum: 2012-03-21. Med syfte att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. För enbart Remna: Fiskevårdsområde, aktnummer 0482-p89/21. Nedingen, omfattar fiske i sjön Nedingen. Fiskevårdsområdets syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen samt att vårda och skydda vattenområdet med omgivande natur mot störningar på miljö, växt- och djurliv.

Grävningsarbete

IP-only utför grävningsarbete över Remnafastigheten för nedläggning av fiber. Grävningsarbetet utförs längs den gamla landsvägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Flen brukar kallas för Sörmlands hjärta för dess geografiska läge. Flen är en tätort och centralort i Flens kommun, Södermanlands län. Här kan du hitta nödvändiga faciliteter som livsmedelsbutiker, apotek, vårdcentral, bank och bibliotek. Flen kan också erbjuda restauranger, hotell, systemnolag, biograf och shoppingmöjligheter i olika specialbutiker. I Flen finns för-, låg-, mellan- och högstadieskola, daghem samt fritidshem. För efter skolan aktiviteter finns ett rikt och varierat föreningsliv, sim- och sporthallar samt en ishall. För den vandringssugne finns den 100 mil långa Sörmlandsleden, 70 mil långa Näckrosleden. Vill du hellre uppleva naturen från hästryggen finns Ridled Sörmland som är ca 40 mil lång och slingrar sig fram genom varierande terräng. Är vatten din passion finns båtplatser att hyra i Flen, 18 kanotleder varav Båven är en av dem eller varför inte besöka någon av kommunens närmare 200 sjöar för ett dop. Malmköping är en tätort i Flens kommun i Södermanlands län. En pittoresk handels- och turistort med en mycket intressant historia. I Malmköping finns för-, låg-, mellan- och högstadieskola, daghem samt fritidshem, men även faciliteter som vårdcentral, bibliotek, bank, livsmedelsaffärer, affärer, restauranger, hotell och systembolag. I Malmköping finns Spårvägsmuseum, Bussmuseum, ett naturum och militärmuseet Malmahed. På Malma Hed låg Södermanlands Regemente förlagt mellan 1774 och 1921. Platsen har använts för olika gymnastik- och idrottsläger, cirkusföreställningar, nöjesfält, utställningar och marknader så som Gammaldags Malmköpings Marknad och Malma Marken med knallar, tivoli och kända artister. Mitt inne i Malmköping finns slalombacken som bjuder på snö och lek hela vintrarna. Omgivningarna bjuder på en levande landsbygd med gårdsbutiker som erbjuder möjlighet att handla såväl närodlad mat som hantverk. Varför inte besöka någon av de vackert belägna herrgårdar, kyrkor och andra intressanta besöksmål som finns i kommunen. I Flens kommun är man alltid hjärtligt välkommen!

Kommunikationer

Sörmlandstrafiken svarar för den lokala och regionala linjetrafiken i länet. Eftersom Flens kommun ligger mitt i Sörmland finns ett stort utbud på busslinjer. Viktiga bytespunkter för bussar är Flen, Malmköping och Sparreholm. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Sörmlandstrafikens hemsida: https://www.sormlandstrafiken.se/ Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se Närmsta flygplats är Stockholm Skavsta som ligger drygt 4 mil söder om Flen.

Kontakt

bild_Katarina
LRF Konsult Strängnäs
Järnvägsgatan 7
645 31 Strängnäs

Liknande fastigheter