VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Gagnef

Ett skogsskifte om ca 24 ha i närheten av Grävsbodarna nordost om Gagnef. Bra vägnät och god bonitet. Ca 21 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 3 200 m³sk. Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
24,2 ha
Skogsmark:
21,3 ha
Myr/kärr/mosse:
2,3 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Virkesförråd:
3 247 m³sk
Fastighet:
GAGNEF ÖSTTJÄRNA 6:7

Utgångspris

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-20, kl 14:00

Visningar

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Det finns en vägbom som kan vara låst. Kontakta mäklarassistenten för lån av bomnyckel.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
GAGNEF ÖSTTJÄRNA 6:7

Skogsfastighet i Gagnef

Ett skogsskifte om ca 24 ha i närheten av Grävsbodarna nordost om Gagnef. Bra vägnät och god bonitet. Ca 21 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 3 200 m³sk. Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats i augusti 2018 av Skogsstyreslsen inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 21,3 ha med ett virkesförråd om totalt 3 247 m³sk varav ca 1 624 m³ sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

En avdelning (11) är registrerat område med högt naturvärde av Skogsstyrelsen, N 8958-1995 Barrskog, och är i planen målklassad som NO (naturvård orörd). Ytterligare två små avdelningar är klassade som NO. Totalt ca 1,5 ha. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheten ligger inom Surens nya Viltvårdsområde, ca 3 300 ha och Harbergets Kronhjortsskötselområde. Kostnad för jaktkort ca 500 k/år och för älgjakt ytterligare 400 kr. Älgjakt sker i ett jaktlag om 30 personer. Kronhjort och annat småvilt jagas vid gemensamhetsjakt. Kontakperson Sven-Gunnar Jansson. Ersättning till markägare om 10 kr/ha/år.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gagnef-Mockfjärd Fiskevårdsområde. Läs mer här: www.gagneffiske.se. Fastigheten har även andel i fiskesamfälligheterna Gagnef Österfors FS:5 och FS:28.

Vägar

Fastigheten har del i Gagnef Moje GA:1 som förvaltas av Surens samfällighetsförening.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter