VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Ungskogsfastighet Österåsen, Häggenås

Gård med bostadshus och ekonomibyggnad i enklare skick endast 3,5 mil från Östersund. Total areal 93 ha varav produktiv skogsmark 85 ha. Bonitet 4,4 m³sk/ha och ett virkesförråd om ca 6 813 m³sk där nära nog all volym utgörs av gallringsskogar. Jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
93,3 ha
Skogsmark:
85,1 ha
Myr/kärr/mosse:
4,0 ha
Åkermark:
3,5 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
6 813 m³sk
Boyta:
38 kvm
Fastighet:
ÖSTERSUND ÖSTERÅSEN 1:23
Stocklunda 110
83693 Häggenås
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-12

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
ÖSTERSUND ÖSTERÅSEN 1:23

Ungskogsfastighet Österåsen, Häggenås

Gård med bostadshus och ekonomibyggnad i enklare skick endast 3,5 mil från Östersund. Total areal 93 ha varav produktiv skogsmark 85 ha. Bonitet 4,4 m³sk/ha och ett virkesförråd om ca 6 813 m³sk där nära nog all volym utgörs av gallringsskogar. Jakträtt.

Byggnader

Bostadshus/Ekonomibyggnad

Huset är enligt ägarna byggt troligen i slutet av 1800-talet. Stommen är timrad och står på gjuten torpargrund. Delar av ekonomidelen har betonggolv. Bostadsdelen har 2- glasfönster. Yttertaket har renoverats för 6 år sedan med byte av plåttak. Bostadsdelen består av kök, vardagsrum, badrum, drängkammare och förråd. På övervåningen finns ett sovrum. Huset värms upp med direktverkande element och med vedeldad köksspis. Vatten är indraget från egen brunn men WC saknas. Utedass finns. Standard bedöms vara 60-tal men i gott skick. Ekonomidelen består av stall, ladugårds- och förrådsdel där allt fungerar som förråd idag. Byggnaden har också ett påbyggt mindre garage.

Gäststuga

Reglad stomme med stående panel, har plåttak och står på stengrund. Stugan har 1 rum som värms upp med direktverkande element. Innehåller sängar mm och används för övernattning. Enkel stuga i gott skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2015 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 85,1 ha med ett virkesförråd om 6 813 m³sk varav 1 844 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 10,1 ha Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten Östersund Österåsen 1:23 ingår i jaktlag om ca 1 000 ha som i sin tur ingår i Storhögen Långkälens viltvårdsområde med en areal om 5 009 ha. Viltvårdsområdet ingår i Öråns älgskötselområde med en areal om 38 578 ha.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare.Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult mäklare Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-11-12 . OBS! Märk kuvertet "Österåsen 1:23". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besiktiga och undersöka skogsmarken. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 22400 kr

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter