VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Ungskogsfastighet i Ragunda

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
63,0 ha
Skogsmark:
56,7 ha
Myr/kärr/mosse:
5,7 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Virkesförråd:
5 458 m³sk
Fastighet:
RAGUNDA OPPÅSEN 1:39

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-20, kl 01:00

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
RAGUNDA OPPÅSEN 1:39

Ungskogsfastighet i Ragunda

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2015 av Patrik Albertsson. Skogsbruksplanen har sedan räknats upp med tre års tillväxt och justerats i avdelning 2, 4, 5 samt 7 av Fredrik Ståhl, LRF Konsult. Avdelning 2 är föryngringsavverkad och plantering är gjord. Avdelning 4 och 5 är gallrad. Avdelning 7 är röjd. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 56,7 ha med ett virkesförråd om 5 458 m³sk. OBS Skogsbruksplanen är uppdaterad 2018-10-30, avdelning två är planterad.

Skogsvård

Ett område är slutavverkat sedan planen gjordes , avdelning 2 i skogsbruksplanen. Detta område är återbeskogat.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten Ragunda Oppåsen 1:39 ingår i Oppåsen Fors viltvårdsområde med en areal om 2 216 ha. Viltvårdsområdet ingår i Ragunda Norra älgskötselområde med en areal om 33 858 ha.

Vägar

Fastigheten är med i Åssjövägens samfällighetsförening och har en andel om 19,8% i Styggflovägen. Vägunderhåll och kostnader för detta sker efter behov, exempelvis vid föryngringsavverkning eller gallring.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa:SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare.Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult mäklare Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-11-20. OBS! Märk kuvertet "Oppåsen 1:39". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter