VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välarronderad fastighet söder om Sandviken

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 186,4 ha belägen ca 30 km söder om Sandviken, Gästrikland. Fastigheten är mycket lättillgänglig med god terräng och hög tillväxt. Ca 181,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 27 700 m³sk. Intresseanmälan senast 2018-11-19.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
186,4 ha
Skogsmark:
181,7 ha
Övrigmark:
4,7 ha
Fastighet:
SANDVIKEN SKAMMORA 6:15 & 6:16

Utgångspris

10 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-19

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
SANDVIKEN SKAMMORA 6:15 & 6:16

Välarronderad fastighet söder om Sandviken

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 186,4 ha belägen ca 30 km söder om Sandviken, Gästrikland. Fastigheten är mycket lättillgänglig med god terräng och hög tillväxt. Ca 181,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 27 700 m³sk. Intresseanmälan senast 2018-11-19.

Allmänt

Fastigheterna Skammora 6:15 & 6:16 består av ca 186 ha mark beläget ca 40 km söder om Sandviken, Gästrikland. Innehavet är samlat i ett välarronderat skifte med optimala förutsättningar för att bedriva skogsbruk. Fastigheten är välskött och lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Utöver fina skogsmarker erbjuds jaktmöjligheter efter både älg och småvilt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2015 av Jhonas Danrud på uppdrag av Mellanskog. Volymerna i skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 4 års tillväxt samt uppdaterats efter genomförda gallringar genom fältbesök av Jonas Danrud i februari 2018. Skogsmarken består till övervägande del medelålders skog med hög tillväxt. Medelboniteten är beräknad till 6,6 m³sk/ha. Den årliga tillväxten beräknas för närvarande till 1 192 m³sk per år. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 27 700 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget. Medelvolymen per ha är ca 152 m³sk. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är för närvarande upplåten till en jaktklubb som jagar på dessa fastigheter och angränsande mark.

Vägar

Ol-Jonsvägen som följer fastigheternas västra gräns ingår i gemensamhetsanläggning, Sandviken Ulviksbo GA:1, som förvaltas av Ulviksbo samfällighetsförening. De stickvägarna som leder in till vändplanerna på skogsskiftet är privata och underhålls av fastighetsägaren.

Naturvärden

På fastigheten Skammora 6:16 finns ett biotopskyddsområde om 3 ha avsatt. Biotopskyddsområdet är i skogsbruksplanen redovisad som övrig mark och dess virkesvolym är inte medräknad i fastigheternas uppskattade virkesvolym. I övrigt finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Areal

Fastigheternas areal enligt skogsbruksplanen: 186,4 ha. Fastigheternas areal enligt fastighetsregistret: 186,8 ha

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom sk glesbygdsområde vilket medför att förvärvstillstånd från Länsstyrelsen krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken

Liknande fastigheter