VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött skogsfastighet med jakträtt

Med ett attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade inom köravstånd från Halmstad finns denna skogsfastighet om 47 ha. Ett väl utbyggt vägnät gör fastigheten lättåtkomlig. Produktiv skogsmark om 45,3 ha, motsvarar 97 % av fastighetens areal. Virkesförråd om 6 400 m³skvarav 2 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,5 m³sk per ha. Trädslagsblandning 16 % tall, 44 % gran, 14 % bok, 12 % ek och 14 % björk. Skogsmarken är till största del högproducerande och har en jämn åldersfördelning. Fina föryngringar, ungskogar med visst röjningsbehov där möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar finns och gallrade bestånd som står på tillväxt. Jakträtt. Jakten är fri för köparen vid tillträdet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
46,6 ha
Skogsmark:
45,3 ha
Myr/kärr/mosse:
0,5 ha
Inägomark:
0,4 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
6 400 m³sk
Fastighet:
Halmstad Virshult 1:16
Virshult 380
31394 Sennan
Utgångspris

4 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Halmstad Virshult 1:16

Välskött skogsfastighet med jakträtt

Med ett attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade inom köravstånd från Halmstad finns denna skogsfastighet om 47 ha. Ett väl utbyggt vägnät gör fastigheten lättåtkomlig. Produktiv skogsmark om 45,3 ha, motsvarar 97 % av fastighetens areal. Virkesförråd om 6 400 m³skvarav 2 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,5 m³sk per ha. Trädslagsblandning 16 % tall, 44 % gran, 14 % bok, 12 % ek och 14 % björk. Skogsmarken är till största del högproducerande och har en jämn åldersfördelning. Fina föryngringar, ungskogar med visst röjningsbehov där möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar finns och gallrade bestånd som står på tillväxt. Jakträtt. Jakten är fri för köparen vid tillträdet.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2017. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad samt kompletterad med ev. utförda åtgärder fram t o m vintern 2018 av Södra. Skogsbruksplanen har konverterats till pcSkog-format och vissa uppgifter kan skilja sig något åt. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 45,3 ha med ett virkesförråd om 6 400 m³sk, varav 2 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,5 m³sk per ha. Medeltal 142 m³sk per ha. Trädslagsblandning 16 % tall, 44 % gran, 14 % bok, 12 % ek och 14 % björk. Väldigt jämn åldersfördelning med en mindre tyngdpunkt på skog runt åldrarna 10-20 år. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät. Delvis kuperad terräng. 79,1 % av skogsmarksarealen är klassad som frisk, 6,6 % som fuktig och för 14,3 % har fuktklass ej angivits. På fastigheten är 1 avdelning om 0,9 ha, föreslagen som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte), 3 avdelningar, totalt 1,6 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte) och 1 avdelning om 1,1 ha är föreslagen som PF/K (kombinerade mål, landskapsvårdande karaktär). Det motsvarar 7,9 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period bör återväxtkontroll på 1 avdelning om 2,3 ha göras. Andra föreslagna skogsvårds- och skötselåtgärder är: Lövröjning av 6 avdelningar, sammanlagt 6,2 ha. Röjning av 4 avdelningarna, sammanlagt 3,9 ha. Gallring av 5 avdelningar, sammanlagt 2,5 ha. Naturvårdshuggning av 1 avdelning om 0,4 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inägomark

Enligt skogsbruksplan är avdelning 20 inägomark om 0,4 ha.

Jakt

Jakträtt är fri för köparen på tillträdesdagen. Jaktbart vilt i området är älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Det finns även växande stam av dovhjort. I dagsläget så jagar man tillsammans med ytterligare 7 fastigheter och bildar Virshults jaktlag. Där disponerar man tillsammans ca 600 ha. Tilldelningen på älg 2018 är en vuxen samt en kalv. Området ingår i Enslövs Älgskötselområde.

Naturvärden

På fastigheten finns det en Alsumpskog som är registrerad för höga naturvärde (avdelning 7 i skogsbruksplanen, avsatt som NO-område) och 2 sumpskogar med karaktär mosseskog dominerad av tall och glasbjörk (avdelningarna 43 och 39). Delar av fastigheten gränsar mot Virsehatts Naturreservat. Hela fastigheten ingår i Sennadalens vattenskyddsområde. För mer information se "Författningssamling Sennadalen", dokumentet finns för nedladdning på förmedlingobjektets informationssida. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se Enligt skogsbruksplan finns dock en äldre färdled/stig i avdelning 23 samt odlingsrösen och stengärdsgårdar som man bör vara aktsam om.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Avstyckningen är nu klar och kommer vinna laga kraft under slutet av september, kostnaden för förrättningen står säljarna för. Den nya fastighetsbeteckningen blir Virshult 1:16

Mantal

Fastigheten har 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter