VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Långberget, Fåssjö!

Trevlig skogsfastighet belägen i Långberget, strax utanför Fåssjö, ca 19 km öster om Ytterhogdal. Fastigheten som har en areal om ca 39 ha, utgörs av växtlig skog med övervägande tall och inslag av fina kvalitetsbestånd. Bebyggd med äldre enklare timmerbyggnader fint belägna i enskilt och lugnt läge, med utsikt över milsvida skogar. Virkesförråd om 2 705 m³sk, varav 1 671 m³sk är G2 och S2 skog. Fastigheten har idag egen jakt. Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning ses som en trevlig investeringsfastighet med växtlig skog i alla åldersklasser. Noterbart är den del äldre skog som är av mycket hög kvalité vilket kan bidra med ett positivt tillskott till finansiering och löpande kostnader. Utöver detta erbjuder fastigheten goda rekreationsmöjligheter i form av möjlighet till enklare boende i lugnt och avskilt läge samt jakt och fiske i vacker natur. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-11-15.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
39,3 ha
Skogsmark:
30,8 ha
Myr/kärr/mosse:
6,3 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Vatten:
1,5 ha
Virkesförråd:
2 705 m³sk
Fastighet:
HÄRJEDALEN LÅNGBERGET 2:2
Långberget 2:2
84090 Ytterhogdal
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-15, kl 18:00

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
HÄRJEDALEN LÅNGBERGET 2:2

Skogsfastighet i Långberget, Fåssjö!

Trevlig skogsfastighet belägen i Långberget, strax utanför Fåssjö, ca 19 km öster om Ytterhogdal. Fastigheten som har en areal om ca 39 ha, utgörs av växtlig skog med övervägande tall och inslag av fina kvalitetsbestånd. Bebyggd med äldre enklare timmerbyggnader fint belägna i enskilt och lugnt läge, med utsikt över milsvida skogar. Virkesförråd om 2 705 m³sk, varav 1 671 m³sk är G2 och S2 skog. Fastigheten har idag egen jakt. Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning ses som en trevlig investeringsfastighet med växtlig skog i alla åldersklasser. Noterbart är den del äldre skog som är av mycket hög kvalité vilket kan bidra med ett positivt tillskott till finansiering och löpande kostnader. Utöver detta erbjuder fastigheten goda rekreationsmöjligheter i form av möjlighet till enklare boende i lugnt och avskilt läge samt jakt och fiske i vacker natur. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-11-15.

Byggnader

Bostadshus

Enklare bostadshus uppfört i timmer på grund av natursten. Plåttak samt fönster av typ enkelglas. Fönstren är idag urplockade, renoverade och står i byggnaden. Byggnaden håller mycket enkel standard och bör ses som en byggnad med stor potential för den händige. Planlösning Entré plan med hall, kök med kammare samt sovrum. Övre plan: Oinrett vindsutrymme. Saknar V/A och el.

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugårdsbyggnad uppfört på natursten i delvis timmer. Plåttak samt fönster av typ enkelglas.

Trösklada

Uppfört i timmer på grund av natursten.

Häbre

Klassiskt härbre. Uppfört i timmer på natursten med plåttak.

Sommarladugård

Charmig mycket gammal byggnad. Uppförd i timmer på natursten. Fönster av typ enkelglas samt plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av Mårtens Gård & Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 30,8 ha och har ett virkesförråd om 2 705 m3sk varav 1 671 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten idag ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Återväxtkontroll på de avdelningar som är K2 rekommenderas inom 3-5 år. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är idag ej registrerad för älgjakt. Fri kalvjakt de första 5 dagarna av jaktperioden i september. Småviltsjakten bedrivs på den egna arealen. Köparen övertar all till fastigheten hörande jakträtt from 2019-07-01, om ej något annat avtalas på kontraktsdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

Det finns idag inga registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 210000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter