VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Högproducerande skogsfastighet

Nu finns tillfälle att köpa en stor och högproducerande fastighet i Kålaboda, Robertsfors. Fastigheten består av två skiften med en total areal om ca 150 hektar varav drygt 130 hektar är produktiv skogsmark. Mycket bra tillväxt med en bonitet på 4,8 och väldigt god vägtillgång. Virkesförrådet uppgår till ca 11 500 m³sk och med fastigheten följer jakträtt i Kålaboda VVO som jagar på ca 5 300 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
151,5 ha
Skogsmark:
132,8 ha
Myr/kärr/mosse:
6,1 ha
Berg/hällmark:
9,3 ha
Inägomark:
0,6 ha
Väg och kraftledning:
2,4 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Fastighet:
Robertsfors Kålaboda 8:29

Utgångspris

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-06, kl 12:00

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Robertsfors Kålaboda 8:29

Högproducerande skogsfastighet

Nu finns tillfälle att köpa en stor och högproducerande fastighet i Kålaboda, Robertsfors. Fastigheten består av två skiften med en total areal om ca 150 hektar varav drygt 130 hektar är produktiv skogsmark. Mycket bra tillväxt med en bonitet på 4,8 och väldigt god vägtillgång. Virkesförrådet uppgår till ca 11 500 m³sk och med fastigheten följer jakträtt i Kålaboda VVO som jagar på ca 5 300 hektar.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna 2011-09. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 133 ha med ett virkesförråd om totalt ca 11 500 m3sk varav ca 1 850 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanen är ajourhållen av Norra skogsägarna där gjorda skogsvårdsåtgärder, gallringar och slutavverkningar har lagts in i planen. Planen är uppdaterad till 2018.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Robertsfors kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Kålaboda VVO som jagar på ca 5 300 hektar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns två fornlämningar som berör fastigheten. Dels en boplats i avdelning 18 på skifte 3 samt en gårdstomt som berör den övriga marken som ligger vid vägkorsningen längst söderut på skifte 3.

Bud på enskilda skiften

Bud kan läggas på hela fastigheten eller enskilda skiften. Säljaren avgör hur fastigheten säljs i slutändan. Eventuella lantmäterikostnader betalas av Köparen.

Äldre ladugård

Det står en äldre ladugård på fastigheten som är i väldigt dåligt skick.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4965000 kr

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter