VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Stor skogsfastighet på 339 ha i Resele

Skogsfastighet på 339 ha med ett bra utbyggt vägnät 3 mil norr om Sollefteå. Virkesförråd på 28 600 m³sk varav 18 000 m³sk är äldre än 80 år. Jakträtt i viltvårdsområde på 5 848 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
338,7 ha
Skogsmark:
323,7 ha
Skogsimpediment:
9,8 ha
Väg och kraftledning:
2,7 ha
Övrigmark:
2,5 ha
Virkesförråd:
28 576 m³sk
Fastighet:
SOLLEFTEÅ TÄNGSTA 17:1

Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-20

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå
SOLLEFTEÅ TÄNGSTA 17:1

Stor skogsfastighet på 339 ha i Resele

Skogsfastighet på 339 ha med ett bra utbyggt vägnät 3 mil norr om Sollefteå. Virkesförråd på 28 600 m³sk varav 18 000 m³sk är äldre än 80 år. Jakträtt i viltvårdsområde på 5 848 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Planen har räknats upp med ett års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 324 ha med ett virkesförråd om 28 600 m³sk. Geografiska och biologiska förutsättningar Markförhållandena är ganska varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 150 till ca 315 m uppe på högsta höjd. Skogstillstånd Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 65 % av virkesförrådet Ungefär 18 %, (57 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 15 100 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 64 %, (207 ha). Avverkning Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 12 000 m³sk under planperioden. Naturvård På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad som berör avdelning nr 36, lövrik barrnaturskog, nyckelbiotopen är 0,5 ha. (Källa: Skogsstyrelsen)

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Tängsta ca 3 mil norr om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Inledning

Fastigheten Tängsta 17:1 är en skogsfastighet belägen i Resele församling, Sollefteå kommun, i Västernorrlands län. Fastigheten består av 4 skiften med totalt ca 339 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 28 600 m³sk.

Skogsvård

Avdelning 24, 25, 27 och 90 har markberetts 2018 och ska planteras under 2019, säljaren står för kostnaden. Avdelning 6 ska markberedas och planteras 2019 säljaren står även där för kostnaden.

Byggnader

Enklare stuga finns på avdelning 21 och 86. På avdelning 66 finns även en lada.

Jakt

Fastigheten ingår i Tängsta viltvårdsområde på 5 848 ha, tilldelning 14 vuxna och 11 kalvar. Möjlighet finns att jaga för två personer då ägaren alltid har rätt att jaga, samt att en jakträtt är på 300 ha. I dagsläget är en jakträtt utarrenderad till Pierre Eriksson på ett år i taget. För mer information kontakta jaktledare Lars Boström, telefon 072-147 11 44. Småvilt kan kan jagas inom hela viltvårdsområdet.

Vägar

Fastigheten har ett bra utbyggt nät av av skogsbilvägar. För Åkerdalsvägen som ligger längst norrut sker utdebiteringen med en avgift av 3,50 kr per m³ och kilometer. Se även information under rubriken servitut eller samfälligheter. Vägavgift utdebiteras baserad på kostnader från år till år och andel. Fastighetens andel av Brännavägen är 16,1 % och av Björsjövägen 8,1 %.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Lagfart

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Fastighetsbildning

Ett område på cirka 10 ha ska styckas av från fastigheten, området ligger öster om skogsbilväg vid avdelning 84 och 85. Ansökan har lämnats in till Lantmäteriet. Området finns inte med i skogsbruksplanen och ingår därför inte i försäljningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6500000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå

Liknande fastigheter