VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkerskifte i Runhällen

Inhägnad inägomark om 17 ha vid samhället Runhällen, 8 km norr om Heby. Vid norra delen av inhägnaden finns en remsa blandskog om 0,6 ha. Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Heby kommun. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
17,8 ha
Inägomark:
17,8 ha
Fastighet:
HEBY KROKSBO 1:30, enligt bifogad karta,

Runhällen
Utgångspris

850 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-27, kl 13:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
HEBY KROKSBO 1:30, enligt bifogad karta,

Åkerskifte i Runhällen

Inhägnad inägomark om 17 ha vid samhället Runhällen, 8 km norr om Heby. Vid norra delen av inhägnaden finns en remsa blandskog om 0,6 ha. Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Heby kommun. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inägomark

Inhägnad inägomark om 17 ha. På området har det tidigare planterats hybridasp och poppel. Nu finns här inslag av björk samt ett fåtal tall- och granplantor. Stora delar av inägomarken är enbart gräsbevuxen. Längs nordvästra sidan, utanför stängslet, finns en ca 0,6 ha stor remsa med blandskog.

Stödrätter

Inga stödrätter finns för inägomarken.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Heby kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Planer, bestämmelser mm

Byggnadsplan, Runhällens Stationssamhälle Samrådsområde, Masteråsen Vägplan, Väg 56 Västerås-Gävle, delen Stingtorpet-Tärnsjö

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Taxeringsvärden

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter