VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Höga naturvärden

Fastigheten Sörmark 1:1 är en fastighet för dig som har stort intresse av skyddad skog och vill forma din egen skog för framtiden. Fastigheten består av ett skifte med en areal av 54,5 ha varav 31,1 ha är produktiv skogsmark som består av röjningsskog till 80 % samt 21,1 ha skyddad skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
54,5 ha
Skogsmark:
31,1 ha
Myr/kärr/mosse:
1,3 ha
Berg/hällmark:
0,5 ha
Övrigmark:
21,2 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
1 600 m³sk
Fastighet:
HÄRNÖSAND SÖRMARK 1:1
Sörmark
Utgångspris

500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-30

Kontakt

bild_Patrik
bild_Peter
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
HÄRNÖSAND SÖRMARK 1:1

Höga naturvärden

Fastigheten Sörmark 1:1 är en fastighet för dig som har stort intresse av skyddad skog och vill forma din egen skog för framtiden. Fastigheten består av ett skifte med en areal av 54,5 ha varav 31,1 ha är produktiv skogsmark som består av röjningsskog till 80 % samt 21,1 ha skyddad skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2018 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 31,1 ha med ett virkesförråd om ca 1 600 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 20,7 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Säbrå församling. Kör E4:an söderut från Härnösand ca 1 mil, vid Antjärn sväng höger mot Sörmark, kör ca 100 m och sväng vänster mot Sörmark efter ca 3,5 km sväng vänster mot Stigsjö kyrka efter ca 500 m är du på fastigheten. Se skogs och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Fastigheten Sörmark 1:1 är en fastighet för dig som har stort intresse av skyddad skog och vill forma din egen skog för framtiden. Fastigheten består av ett skifte med en areal av 54,5 ha varav 31,1 ha är produktiv skogsmark som består till 80 % av röjningsskog samt 21,1 ha skyddad skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal. På fastigheten finns ytterligare ett antal nyckelbiotoper som inte är inlösta. Det totala virkesförrådet är på ca 1 600 m³sk, varav ca 900 m³sk är i huggningsklassen S1 och S2. Boniteten är god med en årlig tillväxt om ca 100 m³sk/år. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 60 % av virkesförrådet, tall 25 % och löv 15 %.Fastigheten är lättillgänglig med allmän väg som går genom fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns det många områden med höga naturvärden, dels skyddade områden med biotopskydd och naturvårdsavtal men det finns även ytterligare nyckelbiotoper som inte är inlösta samt områden som är bedömd som sumpskog. Källa: skogsbruksplan, Skogsstyrelsen och skogenspärlor samt www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga kända forn eller kulturlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Stigsjö Västra Älgskötselområde. För närvarande bedrivs älgjakten genom Mark jaktlag med 3 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 550 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Älgjakten på fastigheten är upplåten med skriftligt avtal, tillsvidare kontrakt och är inte uppsagt av säljaren. Småvilt jagas på egen fastighet.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 497 548 kvm och areal enligt skogsbruksplan 54,5 ha.

Vägar

Fastigheten är lättillgänglig genom allmän väg som går genom fastigheten.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.harnosand.se

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 269000 kr

Kontakt

bild_Patrik
bild_Peter
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter