VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog 21 ha , Örebro

Obebyggd skogsmark belägen strax öster om Örebro .Total areal om 21 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 20 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 2 623 m3sk. Gott om vilt , vildsvin, rådjur .

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,0 ha
Skogsmark:
21,0 ha
Virkesförråd:
2 624 m³sk
Fastighet:
ÖREBRO LÄNNÄS 6:14

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-16

Budgivning pågår

Högsta bud

1 750 000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
ÖREBRO LÄNNÄS 6:14

Skog 21 ha , Örebro

Obebyggd skogsmark belägen strax öster om Örebro .Total areal om 21 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 20 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 2 623 m3sk. Gott om vilt , vildsvin, rådjur .

Skogsuppgifter

Fastigheten ligger i Örebro kommun och består av ett skifte. Fastighetens totala areal uppgår till ca: 21,4 ha varav ca: 20,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till c:a 2 621 m³sk trädslagsfördelningen är: tall 74 %, gran 13 % och löv 13 %. Ålderfördelningen är relativt jämn med en stor andel yngre skog. Naturvård Till naturvård har avsatts 6,8%. Kravet från PEFC är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts till naturvård.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och register.

Naturvärden

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000 område

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Jakt

Tillfaller köparen den 20190701, Ingår i Sköllerstabygdens Älgskötselsområde på 21 900 ha, kontakt person Robert Henriksson 070 56 50 768. Det finns gott om vilt , rådjur, vildsvin och hjort.

Örebro Askers Häradsallmänning S:1

Del i Askers Häradsallmäning se fil

Delförsäljning

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheterna var för sig . Förutsatt att det finns bud på alla fastigheterna och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av bägge fastigheten till en och samma köpare.

Fiske

Samfällt fiske i Södra Hjälmaren, del i fiskevatten (samfällt fiske) dvs. fiske med nät och kräftfiske, ca 3 km hela sträckan från Djursnäs/Dimbo till Läppe.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter