VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Grandominerande skogsfastighet, 20 ha

Lättillgänglig och grandominerande skogsfastighet vid Tostarp mellan Perstorp och Klippan om ca 20,7 ha varav ca 20 ha är produktiv skogsmark. Totalt uppskattad virkesförråd om ca 4 840 m3sk där ca 2 900 m3sk utgörs av S1- och S2-skog. Fastigheten förfogar om en god medelbonitet beräknad till 9,1 m3sk/ ha och år. Trädslagsfördelningen om 75 % gran, 10 % bok och resterande blandat löv. Jakten är fri för köparen. Fiskerätt i Bäljane å.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,0 ha
Skogsmark:
19,0 ha
Betesmark:
2,0 ha
Virkesförråd:
4 846 m³sk
Fastighet:
PERSTORP TOSTARP 1:2
Tostarp 100
28491 Perstorp
Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-21, kl 18:00

Visning

Skog och mark undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
PERSTORP TOSTARP 1:2

Grandominerande skogsfastighet, 20 ha

Lättillgänglig och grandominerande skogsfastighet vid Tostarp mellan Perstorp och Klippan om ca 20,7 ha varav ca 20 ha är produktiv skogsmark. Totalt uppskattad virkesförråd om ca 4 840 m3sk där ca 2 900 m3sk utgörs av S1- och S2-skog. Fastigheten förfogar om en god medelbonitet beräknad till 9,1 m3sk/ ha och år. Trädslagsfördelningen om 75 % gran, 10 % bok och resterande blandat löv. Jakten är fri för köparen. Fiskerätt i Bäljane å.

Byggnader

Gårdscentrum

På fastigheten finns ett gårdscentrum som utgörs av boningshus, djurstall samt garage. Samtliga byggnader är i behov av renovering respektive rivning. Till gårdscentrumet finns inkopplat el och en grävd brunn. Boningshuset har en uppskattad byggnadsarea om ca 80 kvm och är uppförd med träfasad och tegeltak. Djurstallet har en taxerad byggnadsarea om ca 140 kvm och är uppförd med murad fasad och eternittak. Garaget har en uppskattad byggnadsarea om ca 20 kvm och är uppförd med träfasad och eternittak.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 20 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 840 m3sk varav mängden slutavverkningsbar skog är ca 3 000 m3sk. Fastigheten har en medelbonitet 9,1 m3sk/ha och domineras främst av gran (75 %) till följd av bok (10 %). Den årliga tillväxten är uppskattad till ca 110 m3sk.

Inägomark

Inägomark enligt skogsbruksplanen om 0,7 ha.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten innehar fiskerätt för Bäljane Å som rinner längs med den södra fastighetsgränsen. Ån sträcker sig om ca 16 km och är rikt med olika fiskarter.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning som utgörs av fossil åkermark. Området omfattar ca 0,2 ha och ligger utmed den norra fastighetsgränsen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller fastigheten ett sumpskogsområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50000 kr

Områdesbeskrivning

Mitt i naturen men med närhet till både Perstorp och Klippan via väg 21, som ligger ca 2 km söder om fastigheten, är ni i respektive samhälle på mindre än en kvart. Runt om fastigheten ligger ytterligare större samhällen såsom Helsingborg, Ängelholm och Hässleholm med en körtid om mindre än 50 minuter.

Vägbeskrivning

Via väg 21 svänger ni antingen vänster (från Klippan) eller höger (från Perstorp) vid skylten Hyllstofta. Sedan följer ni skylten Hyllstofta och kör en sträcka om ca 1,4 km. Efter 1,4 km svänger ni till höger vid skylten Linneröd. Efter ca 300 m svänger ni till höger in på grusvägen och efter ca 600 m har ni fastigheten på er vänstra samt högra sida.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter