VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Kusmark

Nu finns läge att förvärva en skogsfastighet om ca 70 hektar i Kusmark varav 62 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 9220 m³sk och en bonitet på hela 5m³sk/ha/år. Jakträttigheter finns.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
69,7 ha
Skogsmark:
62,1 ha
Myr/kärr/mosse:
7,2 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
9 220 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ KUSMARK 2:42

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-13, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ KUSMARK 2:42

Skogsfastighet i Kusmark

Nu finns läge att förvärva en skogsfastighet om ca 70 hektar i Kusmark varav 62 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 9220 m³sk och en bonitet på hela 5m³sk/ha/år. Jakträttigheter finns.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs skogskonsult AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 69,7 ha med ett virkesförråd om totalt ca 9220 m3sk varav ca 7580 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Ligger inom Kusmarks viltvårdsområde om 7483 hektar. VVOt är anslutet till Skellefteå norra älgskötselområde sedan 2004.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter