VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsbruk Väse

100 hektar produktionsskog i Väse med bra läge. Virkesförråd om 16 000 m³sk med fördelning över samtliga åldersklasser men med drygt hälften i huggningsklass S1 och S2. Gemensam älgjakt, småviltjakt på egen fastighet. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta i mobilen för att orientera dig på skogen och se avdelningsinformation, gränser mm.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
108,9 ha
Skogsmark:
99,7 ha
Myr/kärr/mosse:
7,3 ha
Berg/hällmark:
0,7 ha
Inägomark:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
1,1 ha
Virkesförråd:
15 989 m³sk
Fastighet:
KARLSTAD GLUMSERUD 4:127
Glumserud
65596 Väse
Utgångspris

6 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-21

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
KARLSTAD GLUMSERUD 4:127

Skogsbruk Väse

100 hektar produktionsskog i Väse med bra läge. Virkesförråd om 16 000 m³sk med fördelning över samtliga åldersklasser men med drygt hälften i huggningsklass S1 och S2. Gemensam älgjakt, småviltjakt på egen fastighet. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta i mobilen för att orientera dig på skogen och se avdelningsinformation, gränser mm.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna bygger på en äldre plan som inför försäljningen skrivits fram t.o.m. årets tillväxtsäsong och stickprovskontroller har utförts i fält av Meynard Hessedahl, Skogsmästare LRF konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 99,7 ha med ett totalt virkesförråd om 15 989 m³sk varav 8 364 m³sk är S1 och S2 skog, ingen del av virkesförrådet i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 6 m³sk/ha och årlig tillväxt 520 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 160 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 47%, gran 41% och löv 12%. Jämn åldersfördelning med skog i alla åldersklasser. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är i skogsbruksplanen satt till totalt 3 274 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 700 m³sk, gallring 1 511 m³sk samt naturvårdande skötsel 63 m³sk.

Skogsvård

Under senare år har det varit låg aktivitet på fastigheten vilket gör att det finns en del skogsvårdande insatser som bör genomföras. Det gäller främst röjning och en del gallringar samt se över behov av dikesrensning. Med dessa åtgärder genomförda är det en mycket fin produktionsskog som blir en fin investering för framtiden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Marken är uppdelad på tre skiften med samlat läge och som sträcker i väst/östlig riktning med ca: 2,5 kilometers längd. Tillgängligheten är god då det finns väg som sträcker genom stor del av marken.

Jakt

Ingår i jvo där gemensam älgjakt bedrivs. Älgjaktlaget betalar årligen en ersättning till markägaren i storleksordningen 1 400 kr. Markägare har möjlighet att deltaga i jakten mot erläggande av avgift till laget. Småviltjakt bedrivs enskilt på egen fastighet. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

I skogsbruksplanens avdelning 26 finns en torplämning och i avdelning 1 ett röjningsröse.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad som berör del av avdelning 70 och del av avdelning 75 (myr). Biotopen utgörs av Blandsumpskog, stort inslag av senvuxna träd. Ärendebeteckning: N 3428-1997. Utöver denna finns ett antal sumpskogar där större hänsyn bör iakttas vid skogsbruk. (Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor)

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Karlstads kommun distrikt Väse. Detta räknas inte till glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

Öre, penningar - 220:12 2/4

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2255000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Glumserud, västra Väse, mellan Karlstad och Kristinehamn. Från E:18 Värmlands Rasta är det ca: 1 mil via väg 240 mot Molkom. För att hitta rätt se bifogad vägkarta.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter