VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsmarker norr om Vimmerby

Skogsmarker med en totalareal på 56,1 ha och lätt tillgängliga från vägar. Skog 51,1 ha med ett virkesförråd på 7 684 m³sk och ca 3 ha inägomark lämpliga som viltåkrar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
del av VIMMERBY VI 50:1 och VIMMERBY VI 3:48 och VIMMERBY VI 4:10
Södra Vi
Södra Vi
Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-16

Visning

Välkomna att besöka skog och mark på egen hand. Vänligen visa hänsyn till grannar, djur, eventuellt pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Martin
bild_Magnus
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby
del av VIMMERBY VI 50:1 och VIMMERBY VI 3:48 och VIMMERBY VI 4:10

Skogsmarker norr om Vimmerby

Skogsmarker med en totalareal på 56,1 ha och lätt tillgängliga från vägar. Skog 51,1 ha med ett virkesförråd på 7 684 m³sk och ca 3 ha inägomark lämpliga som viltåkrar.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats i fält 2018-06-01 av Södra Skogsägarna . Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 51,1 ha med ett virkesförråd om totalt 7 684m³ sk varav ca 5150 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Bra vägar finns i anslutning och n'ära skogsmarken. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Där det gamla torpet Viborg legat finns idag mindre åkerlyckor, betesmarker och en gammal lada, samt lämningar efter bebyggelse såsom grindstolpar, jordkällare mm. Markerna som enligt skogsbruksplanen uppgår till ca 3 ha är lämpliga som viltåkrar och ladan används idag som vakkoja.

Jakt

Fastighetens omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och hyser tillgång på rådjur, älg och vildsvin. Jakten är muntligen upplåten till grannfastigheter, och är tillgänglig för ny köpare from 2019-06-30.

Fiske

Med fastigheten följer ingen fiskerätt utan kommer att bli kvar i stamfastigheten.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger utanför planlagt område. Del av skogsmarken ligger inom grundvattenskydd.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten saknar registrerade formlämningar, dock finns kultur och odlingsspår i skogsmarken och kring inägomarken.

Fastighetsbildning

En lantmäteriförrättning kräva i och med att del av Vi 50:1 är till försäljning. En köpare kan välja att fastighetsreglera in skogsmarken i en av denne redan ägd fastighet i området eller att fastighetsreglera in skogsmarken till Vi 3:48 eller 4:10. Kostnad för fastighetsbildning svarar köparen för i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 613200 kr

Övrigt

Fastigheten ligger i område där förvärvstillstånd krävs enligt jordförvärvslagen

Vägbeskrivning

Tag av väg 23/34 emot Skräddarefall och Nils Holgerssons värld,

Kontakt

bild_Martin
bild_Magnus
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby

Liknande fastigheter