VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsskifte norr om Vimmerby

Skogsskifte på ca 40,1 ha i anslutning till Södra Vi samhälle. Markerna är lättillgängliga från vägar. Virkesförrådet är uppskattat till 5 313 m³sk vilket motsvarar 140 m³sk/ha. Tillväxt på ca 201 m³sk/ år och bonitet 5,3. Skogsbruksplanen är från 2012 och är under uppdatering med tillväxt och gjorda åtgärder i skogen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
VIMMERBY VI 15:1 Del av samt Vi 1:23
Södra Vi
Södra Vi
Utgångspris

3 000 000 kr

Visning

Välkomna att besöka skog och mark på egen hand. Vänligen visa hänsyn till grannar, djur, eventuellt pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Martin
bild_Magnus
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby
VIMMERBY VI 15:1 Del av samt Vi 1:23

Skogsskifte norr om Vimmerby

Skogsskifte på ca 40,1 ha i anslutning till Södra Vi samhälle. Markerna är lättillgängliga från vägar. Virkesförrådet är uppskattat till 5 313 m³sk vilket motsvarar 140 m³sk/ha. Tillväxt på ca 201 m³sk/ år och bonitet 5,3. Skogsbruksplanen är från 2012 och är under uppdatering med tillväxt och gjorda åtgärder i skogen.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats i fält 2012 av Holmen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 37,9 ha med ett virkesförråd om totalt 5 313 m³sk varav ca 2 179 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Bra vägar finns i anslutning och nära skogsmarken. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbruksplan. Observera att skogsbruksplanen är från 2012 och under uppdatering med tillväxt och utförda åtgärder. Prospektet uppdateras inom kort.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fiske

Med fastigheten följer ingen fiskerätt utan kommer att bli kvar i stamfastigheten.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten omfattas om byggnadsplan för Södra Vi tätort. Delar av marken ligger inom grundvattenskydd.

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade formlämningar på fastigheten, vilket till största del ligger på stamfastigheten och inte ingår i försäljningen. Observera att oregisterade forn och kulturlämningar kan finns i skogsmarken.

Fastighetsbildning

En lantmäteriförrättning krävs i och med att del av Vi 15:1 är till försäljning. En köpare kan välja att fastighetsreglera in skogsmarken i en av denne redan ägd fastighet i området eller att fastighetsreglera in skogsmarken till Vi 1:23. Kostnad för fastighetsbildning svarar köparen för i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i område där förvärvstillstånd krävs enligt jordförvärvslagen.

Friluftsområde

I anslutning till skogsmarken ligger Södra Vi friluftsområde och motionsspår mm går genom marken, hänsyn tilldetta ska tas vid jakt och skogsbruk.

Övrigt

Ny kraftledning kommer att byggas utmed riksväg 23/34 och kommer delvis att påverka fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2028000 kr

Vägbeskrivning

Skogsskiftet ligger väster om Södra Vi samhälle och markerna nås från vägar enligt bifogat kartmaterial. Tag av väg 24/34 emot Skräddarefall och Nils Holgerssons värld, efter ca 1 km ns skogsskiftet.

Kontakt

bild_Martin
bild_Magnus
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby

Liknande fastigheter