VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Lasjö

Virkestät skogsfastighet mellan Sala och Avesta. 7 ha skogsmark med virkesförråd om 1 670 m³sk. Övervägande del gammal skog med högt medeltal om 238 m³sk/ha. Trädslagsblandning 47 % tall, 52 % gran och 1 % björk. Markförhållanden är överlag goda. God bonitet på 7,5 m³sk /ha och år. Jakträtt medföljer. Fastigheten är belägen på bra jaktmarker, i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Gemensamhetsjakt bedrivs på högvilt och enskild jakt på småvilt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,7 ha
Skogsmark:
7,0 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
1 670 m³sk
Fastighet:
SALA LASJÖ 2:11

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-27, kl 13:00

Kontakt

bild_Fredrika
bild_Erika
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
SALA LASJÖ 2:11

Skog och jakt i Lasjö

Virkestät skogsfastighet mellan Sala och Avesta. 7 ha skogsmark med virkesförråd om 1 670 m³sk. Övervägande del gammal skog med högt medeltal om 238 m³sk/ha. Trädslagsblandning 47 % tall, 52 % gran och 1 % björk. Markförhållanden är överlag goda. God bonitet på 7,5 m³sk /ha och år. Jakträtt medföljer. Fastigheten är belägen på bra jaktmarker, i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Gemensamhetsjakt bedrivs på högvilt och enskild jakt på småvilt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2015 av Anemone Skog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 7 ha med ett virkesförråd om 1 670 m³sk, varav 1 550 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,5 m³sk per ha. Mycket högt medeltal 238 m³sk per ha. Trädslagsblandning 47 % tall, 52 % gran och 1 % björk. Ojämn åldersfördelning med huvudsakligen gammal skog. 60 % av arealen består av skog äldre än 110 år. Övrig area är ungskog under 20 år . Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Generellt är de största bestånden något olikåldriga och ojämna.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering om 1,2 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen. I planens första period finns en avdelning om 0,6 ha, som bör röjas.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerfärnebos Västra Viltvårdsområde (VVO), Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Jakten på högvilt sker som gemensamhetsjakt med grannar. På fastigheten sker småviltjakten som enskild med endast ett fåtal jägare. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO/ÄSO/KSO. Kontaktperson gällande jakt är Tomas Jonasson, 070-655 91 67, ordförande i Västerfärnebos Västra Viltvårdsområde. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Jakträtten är inte utarrenderad. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2019-07-01.

Mantal

Fastigheten har 126/10000 mantal i skifteslaget.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Sjön Guven omges av en registrerad sumpskog vars södra kant snuddar vid fastighetens nordöstra hörn. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Vägbeskrivning

Från Västerfärnebo Kör mot Norberg på väg 256, efter bron vid pizzerian sväng höger skyltat mot Hedåker och följ vägen 1,5 km. Tag vänster skyltat mot Västerbykil. Efter 4,8 km ligger skiftet till höger om grusvägen. Se Till Saluskylt Från Avesta/Sala Tag av från väg 70 vid skyltar mot Salbohed/Hedåker och följ vägen 1 km. Tag höger in på Brobackevägen. Fortsätt 550 m och tag sedan höger in på Kilbovägen. Fortsätt 3,5 km och tag vänster efter 220 m. Följ sedan vägen ca 2,4 km. Skogsskiftet ligger sedan på vägens vänstra sida. Se Till Saluskylt

Kontakt

bild_Fredrika
bild_Erika
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter