Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mjölkgård

Mjölkgård med två robotar i Drängsmark Skellefteå. Gården är godkänd för 140 kor och brukar ca 184 ha åkermark varav ca 81 ha är egen mark. Den äldre ladugårdsdelen är byggd på sjuttiotalet och den nyare delen med robotar byggdes 2007. Gödselbrunn med gummiduk byggd 2007. Plansilo 2 stycken 10x40 meter. Vattenförening med 5 st delaktiga fastigheter. Driftsbolaget där djur och maskiner ingår säljs separat. Bostadshus 1 1/2 plan med källare, den värms upp med två luft /luft värmepump samt har ett vattenburet system med ved/el panna. Skogsmarken på gårdsskiftet i norr har sålts och ska regleras till annan fastighet, även en yta runt backen vid grannfastigheten regleras till annan fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
324 m³sk
Fastighet:
Skellefteå Drängsmark 37:2
Drängsmarkskläppen 11
93496 Kåge
Utgångspris

7 000 000 kr

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Drängsmark 37:2

Mjölkgård

Mjölkgård med två robotar i Drängsmark Skellefteå. Gården är godkänd för 140 kor och brukar ca 184 ha åkermark varav ca 81 ha är egen mark. Den äldre ladugårdsdelen är byggd på sjuttiotalet och den nyare delen med robotar byggdes 2007. Gödselbrunn med gummiduk byggd 2007. Plansilo 2 stycken 10x40 meter. Vattenförening med 5 st delaktiga fastigheter. Driftsbolaget där djur och maskiner ingår säljs separat. Bostadshus 1 1/2 plan med källare, den värms upp med två luft /luft värmepump samt har ett vattenburet system med ved/el panna. Skogsmarken på gårdsskiftet i norr har sålts och ska regleras till annan fastighet, även en yta runt backen vid grannfastigheten regleras till annan fastighet.

Byggnader

Ladugården I den nyare ladugårdsdelen står två Lely robotar som kontinuerligt har underhållits. Det är 132 bås med madrasser i lösdriften. Gruppkalvningsbox för fem kor. Fullfoderblandare Keenan 14 m³ från 2016 i foder rummet, fördelas ut med bandtransportörer. I ladugårdsdelen från 1978 finns personalutrymmen, mjölkrum och kalvarna. Sex bås för sjuka eller halta kor. Gödselbassäng Byggd 2007 med gummiduk och är på ca 4 000 m³, har två betongkasuner med en betongplatta i botten som skydd för omröring och utpumpning. Gårdsverkstad Hallen är varmisolerad och har två portar, en stor där stora maskiner går in samt en mindre för bilar. Plansilo Plansilon har två fack 10x40 meter.

Skogsuppgifter

Fältarbetet är utfört under 2018-09. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 2,9 ha med ett virkesförråd om totalt 324 m3sk. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Skogsmarken på gårdsskiftet i norr har sålts och ska regleras till annan fastighet, även en yta runt backen vid grannfastigheten regleras till annan fastighet. Gränsen är inte satt än. Preliminärt går den enligt bifogad skogsbruksplan.

Arrende/nyttjanderätter

Arrenden finns på ca 98 ha, det är både skriftliga och muntliga arrenden.

Stödrätter

Stödrätterna övertas av köparen.

Fastighetsbildning

Skogsmarken på gårdsskiftet i norr har sålts och ska regleras till annan fastighet, även en yta runt backen vid grannfastigheten regleras till annan fastighet. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7750000 kr

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter