Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
219 ha Jönköping

Fastigheten Jönköping Svedbrantshult 1:2 är belägen endast 1,5 mil väster om Jönköping och består av ett välarronderat skifte om ca 220 ha. Skogsbilvägnätet är väl uppbyggt. Fastigheten är obebyggd så när som en äldre lada belägen på inägomarken i västra delen av fastigheten. Skogsmarken omfattar 163,7 ha med ett virkesförråd om 24300 m³sk. På fastigheten har tillstånd för bergtäkt nyligen beviljats som vid brytning kommer att ge framtida intäkter (ca 6,9 miljoner under en 25-årsperiod) för kommande ägare. Jakträtten är ej upplåten utan tillfaller ny ägare.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
219,4 ha
Skogsmark:
163,7 ha
Skogsimpediment:
1,4 ha
Skog med restriktion:
49,7 ha
Inägomark:
3,0 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
24 285 m³sk
Fastighet:
Jönköping Svedbrandshult 1:2

Utgångspris

19 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-01-09, kl 17:00

Visning

Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Jönköping Svedbrandshult 1:2

219 ha Jönköping

Fastigheten Jönköping Svedbrantshult 1:2 är belägen endast 1,5 mil väster om Jönköping och består av ett välarronderat skifte om ca 220 ha. Skogsbilvägnätet är väl uppbyggt. Fastigheten är obebyggd så när som en äldre lada belägen på inägomarken i västra delen av fastigheten. Skogsmarken omfattar 163,7 ha med ett virkesförråd om 24300 m³sk. På fastigheten har tillstånd för bergtäkt nyligen beviljats som vid brytning kommer att ge framtida intäkter (ca 6,9 miljoner under en 25-årsperiod) för kommande ägare. Jakträtten är ej upplåten utan tillfaller ny ägare.

Byggnader

Lada

Ladugård uppförd omkring 1900 (källa: Gods & gårdar). Stomme och fasad av trä och tak av plåt. Eventuellt kvarvarande lösöre i byggnaden på tillträdesdagen följer fastigheten.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 163,7 ha. Det totala virkesförrådet är ca 24300 m³sk, vilket motsvarar 148 m³sk/ha. 15600 m³sk av virkesvolymen är slutavverkningsbar (huggningsklasserna G2, S1 och S2). Tall är det dominerande trädslaget med 50 % av volymen följt av gran med 44 %. Medelboniteten är beräknad till 6,3 m³sk/ha/år. Sydöstra delen av fastigheten (del av avdelning 55 och avdelningar kring denna) har stakats ut för framtida bergtäkt.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller ny ägare. Inom naturreservatet får inga jakttorn uppföras, men befintliga får underhållas.

Inägomark

Inägomarken är f.n. inte brukad och omfattar ca 3 ha enligt skogsbruksplanen.

Arrende/nyttjanderätter

Bergtäkt På fastighetens sydöstra del har nyligen täkttillstånd för berg beviljats. Verksamhetsområdet omfattar ca 25 ha, varav ca 14 ha utgör brytningsområdet. Täkttillståndet omfattar 2,5 miljoner ton berg med ett maximalt uttag om 250 000 ton/år under 25 år. Enligt arrendeavtal tillfaller f.n. 2,75 kr/ton markägaren, vilket under en 25årsperiod kan ge ca 6,9 miljoner kronor.. Efter två år indexuppräknas priset utifrån entreprenadindex baserat på 50% stenmaterialprocess och 50% bergarbeten.

Planer, bestämmelser mm

Naturreservat Fastighetens östra del (49,7 ha enligt skogsbruksplan) berörs av naturreservat Dumme mosse.

Forn- och kulturlämningar

Enligt fastighetsregistret finns fem registrerade fornlämningar på fastigheten, främst fornåkrar. Enligt Riksantikvarieämbetet finns 12 registrerade fornlämningar, 8 fornåkrar/fossil åker, 1 grav (dansk kapten från dansk-svenska kriget), 1 kolningsanläggning (kolbotten), 1 fornlämningsliknande bildning (stensättning) samt 1 lägenhetsbebyggelse (torplämning "Lille Trädgård"). För ytterligare information se bifogat utdrag på vår hemsida om fastigheten).

Historik

Svedbrandshult omnämndes tidigast i 1547 års jordebok och skrevs då "Swebransholt".

Områdesbeskrivning

Fastigheten är lättillgängligt belägen drygt 1,5 mil väster om Jönköping i talldominerat område.

Vägbeskrivning

Från Jönköping kör väg 40 västerut mot Göteborg. Efter ca 1,5 mil sväng av vid Jära VIP och tag väg (NV om restaurang) norrut. Passera gamla Ulricehamnsbanan och fortsätt ytterligare ca 300 m och fastighetens södra gräns nås.

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Fredrik
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter