VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Öland, 30 ha åker- och betesareal

Fastigheten ligger i östra Södvik, strax sydost om Södvik by beläget i Borgholms kommun. 19 ha åkermark, 6 ha betesmark och 5 ha övrig mark. Inga byggnader. Kan förvärvas i delar. Utgångspris: 2 475 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-11-26, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
30,2 ha
Åkermark:
18,6 ha
Betesmark:
11,6 ha
Fastighet:
Borgholm Södvik 8:1
Södvik
Södvik
Utgångspris

2 475 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-26, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Borgholm Södvik 8:1

Öland, 30 ha åker- och betesareal

Fastigheten ligger i östra Södvik, strax sydost om Södvik by beläget i Borgholms kommun. 19 ha åkermark, 6 ha betesmark och 5 ha övrig mark. Inga byggnader. Kan förvärvas i delar. Utgångspris: 2 475 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-11-26, kl 16:00.

Åkermark

Arealen åkermark på fastigheten är cirka 19 ha. Goda bruknings- och produktionsmöjligheter med lättåtkomliga fält. På fastigheten odlas vall och spannmål. Åker- och betesmarkerna är fördelade på 2 skiften som är väl samlade. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2019. 25 stödrätter för området medföljer försäljningen. Jordarten är i huvudsak sandig moränmark. Arealen har tillfredsställande dränering. Beskaffenhet enligt taxering, normal avkastning och kvalitet för området. Betesmark/övrig areal utgörs av 11 ha. Enligt arrendeavtal är det 6 ha betesareal, samt tillkommande övrig areal. Viss del av betesarealen berörs av Södviks sjömarkers naturreservat.

Arrende/nyttjanderätter

Åker- och betesmarken är utarrenderad fram till och med 2018-12-31. Arrendet är uppsagt. Vid arrendeperiodens utgång avlämnas åkerarealen höstbearbetad och i enlighet med tillämpad växtföljd enligt gällande EU- och nationella myndighetskrav.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, ca 25 ha, följer med köpet.

Jakt

Jakten tillgänglig från och med 2019-07-01.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar. Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga vägar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Försäljningsalternativ

Försäljningen avser markinnehavet i sin helhet, huvudalternativet. Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med köpet. Detta lär förutsätta att köparen redan äger fastighet som är taxerad som lantbruksenhet - vid delning. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning/besiktning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av Åker- och betesmark. Sedvanlig hänsyn till grödor och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter