VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Barrdominerad tillväxtfastighet om ca 174 ha!

Nu finns möjlighet att förvärva Lindö Gård belägen mellan Liatorp och Eneryda. Gården omfattar ca 174 ha varav närmare ca 150 ha utgör produktiv skogsmark. Idag finns ett totalt virkesförråd om ca 14.150 m3sk med en årlig tillväxt om ca 814 m3sk per år. Barrdominerad. Fastigheten har god arrondering och består utav 1 skifte. Bra vägnät. God tillgång på vilt, det småbrutna landskapet ger goda förutsättningar för de flesta jaktbara arter. På fastigheten finns även ett trevligt bostadshus med tillhörande ekonomibyggnad i ostört läge.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
172,8 ha
Skogsmark:
148,8 ha
Skogsimpediment:
13,7 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
5,2 ha
Övrigmark:
4,8 ha
Vatten:
0,2 ha
Virkesförråd:
14 142 m³sk
Fastighet:
ÄLMHULT LINDÖ 1:1
Lindö gård 1
34374 Liatorp
Utgångspris

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-28, kl 10:00

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
ÄLMHULT LINDÖ 1:1

Barrdominerad tillväxtfastighet om ca 174 ha!

Nu finns möjlighet att förvärva Lindö Gård belägen mellan Liatorp och Eneryda. Gården omfattar ca 174 ha varav närmare ca 150 ha utgör produktiv skogsmark. Idag finns ett totalt virkesförråd om ca 14.150 m3sk med en årlig tillväxt om ca 814 m3sk per år. Barrdominerad. Fastigheten har god arrondering och består utav 1 skifte. Bra vägnät. God tillgång på vilt, det småbrutna landskapet ger goda förutsättningar för de flesta jaktbara arter. På fastigheten finns även ett trevligt bostadshus med tillhörande ekonomibyggnad i ostört läge.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Tommy Persson Skogssällskapet i maj 2018. Fastigheten Älmhult lindö 1:1 med adressen Lindö gård 1 34374 Liatorp är belägen i Älmhults kommun, Virestad församling. Dess totala landareal uppgår till ca 174 ha varav ca 148,8 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd ca 14 150 m3sk. Fastigheten innehåller skog i de flesta huggningsklasser med övervikt av ungskog. I huggningsklassen G1 finns 9 146 m3sk och i huggningsklasserna G2, S1 och S2 finns 3 679 m3sk Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut som följer: 46 % gran 36 % tall 16 % ordinära lövträd 2 % ek och ädelgran

Skogsvård

I skogsbruksplanen föreslås i grundalternativet en avverkning av cirka 2991 m3sk under planperioden, vilket innebär att genomsnittligt virkesförråd kommer att öka till 130 m3sk/ha vid planperiodens slut vilket ger en total virkesvolym om ca 19.300 m3sk 2028 vid avverkning enligt ovan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastighetens jakträtt övergår till köparen på tillträdesdagen. Överlag är markerna i detta område variationsrika och småbrutna, vilket innebär goda betingelser för de flesta jaktbara arter.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan Produktiv skogsmark 148,8 ha Myr/kärr/mosse 13,7 ha Väg och kraftledning (linjeavdrag) 5,2 ha Annat 4,9 ha Totalt 172,6 ha Vatten 0,2 ha Areal enligt Lantmäteriets uppgifter Land: 1 741 690 kvm Taxerad areal Skogsmark 148 ha Skogsimpediment 11 ha Övrig mark 15 ha Totalt 174 ha

Naturvärden

Naturvärdena på fastigheten är främst knutna till lövskog och försumpade skogar. Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten om 0,9 ha. Källa: Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

Det finns 9 registrerade forn.och kulturlämningar på fastigheten registrerade i Riksantikvarieämbetet, bestående av vägmärke (3 st), Lägenhetsbebyggelse (torp) (5st) samt en Stenkammargrav. Källa: Se Sverige

Bostadshus

Trevligt bostadshus i gott skick med alla eldstäder i funktion. Byggnadssätt Grund: Torpargrund/ källare Bjälklag: Trä Stomme: Trä Fönster: 2-glasfönster Takbeklädnad: Betongpannor Ventilation: Självdrag Uppvärmning: Luft luft VP, kakelugnar / eldstäder, elradiatorer Brunn: enskilt vatten; grävd brunn Avlopp: Enskilt avlopp; 3-kammarbrunn med infiltration godkänd. Fiber är under planering och är beställt av säljaren fram till huset. För mer info se Fullständig beskrivning som ligger som bifogad pdf.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad i gott skick med sedvanliga utrymmen.

Byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund. Ägare 3G Infrastructure Services AB

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygdsområde inom Älmhults kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3.700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom sakkunnig före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren.

Försäljningssätt

Prisindikation: 11.000.000 SEK Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö, tillhanda senast 2018-11-29 10.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 763000 kr

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter