VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
50 ha skogsmark med god åldersfördelning

Fastighet om totalt 50 hektar fördelat på två skiften, där ett skifte är beläget ca 2 km från centrala Söderhamn. Skifte nummer två är beläget på Stålnäset och har havskänning. Totalt virkesförråd om ca 4 600 m³sk. Fastigheten ingår i Söderhamn Norrala VVO om ca 4 150 hektar. Fastigheten har del i Norrala mantalsägarkassa samt samfälligheten Söderhamn Styvje S:1. Andelarna i dessa inbringar årligen intäkter vilket 2017 uppgick till totalt 14 306 kr.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
49,9 ha
Skogsmark:
44,3 ha
Myr/kärr/mosse:
2,1 ha
Väg och kraftledning:
1,4 ha
Övrigmark:
2,1 ha
Virkesförråd:
4 587 m³sk
Fastighet:
Område av Söderhamn Styvje 3:3 & Styvje 12:1

Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-26

Kontakt

bild_Erik
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Område av Söderhamn Styvje 3:3 & Styvje 12:1

50 ha skogsmark med god åldersfördelning

Fastighet om totalt 50 hektar fördelat på två skiften, där ett skifte är beläget ca 2 km från centrala Söderhamn. Skifte nummer två är beläget på Stålnäset och har havskänning. Totalt virkesförråd om ca 4 600 m³sk. Fastigheten ingår i Söderhamn Norrala VVO om ca 4 150 hektar. Fastigheten har del i Norrala mantalsägarkassa samt samfälligheten Söderhamn Styvje S:1. Andelarna i dessa inbringar årligen intäkter vilket 2017 uppgick till totalt 14 306 kr.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2018 av Erik Nyholmer - LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 44,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 4 587 m³sk varav 1820 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,7 m³sk per hektar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Område under avstyckning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan, som är inlämnad i augusti 2018, om fastighetsbildning och köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Informationen nedan saknar beskrivning av rättigheter och belastningar då dessa fördelas vid avstyckningen. Kontakta mäklaren för mer information.

Söderhamn Styvje S:1

Fastigheten Styvje 3:3 innehar ca 7,3 % i samfälligheten Styvje S:1. Samfälligheten består av totalt ca 54 hektar mark. På samfälligheten står ett antal stugor på ofri grund. 2017 inbringade arrendet för dessa 8 006 kr.

Norrala mantalsägarkassa

Fastigheten Styvje 3:3 har del i Norrala Mantalsägarkassa. Utdelningen 2017 uppgick till 6 600 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Söderhamn Norrala Södra Viltvårdsområde om ca 4 150 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På skifte 1 finns sumpskogar registrerade, berörande delar av avdelningarna 1, 7, 9, 10, 11 och 14. (Källa: Skogsstyrelsen) På skiftet 3 är ett område inlöst och naturvårdsavtal upprättat. Område är i skogsbruksplanen upptagen som övrig mark. (Källa: Skogsbruksplanen)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Kontakt

bild_Erik
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter