VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välarronderad skogsfastighet med jakträtt i VVO

Mindre skogsfastighet i ett välarronderat skifte. Den produktiva skogsmarken uppgår till 15,2 hektar med ett totalt virkesförråd om cirka 2 200 m³sk, varav cirka 2 000 m³sk uppnått lägsta slutavverkningsålder. Fastigheten ingår i Järvsö Västra Viltvårdsområde omfattande cirka 12 850 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
15,9 ha
Skogsmark:
15,2 ha
Myr/kärr/mosse:
0,7 ha
Virkesförråd:
2 228 m³sk
Fastighet:
Öster-Skästra 8:34

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-03

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Öster-Skästra 8:34

Välarronderad skogsfastighet med jakträtt i VVO

Mindre skogsfastighet i ett välarronderat skifte. Den produktiva skogsmarken uppgår till 15,2 hektar med ett totalt virkesförråd om cirka 2 200 m³sk, varav cirka 2 000 m³sk uppnått lägsta slutavverkningsålder. Fastigheten ingår i Järvsö Västra Viltvårdsområde omfattande cirka 12 850 hektar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2018 av Buster Knutsson - LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 15,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 2 228 m³sk varav cirka 2 000 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 3,5 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Jakt

Fastigheten ingår i Järvsö Västra Viltvårdsområde omfattande cirka 12 850 hektar. Älgjakten är uppdelad i två jaktlag. Småviltsjakt bedrivs på hela arealen. För mer information kontakta Bengt Fasth, 070-232 10 23, eller besök jaktlagets hemsida, http://www.jarvsovastra.se.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbioptop registrerad. Biotopen är belägen på båda sidor om Långtjärnsbäcken.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter