VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mindre skogsfastighet med jakträtt!

Mindre skogsfastighet omfattande 6 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 1 100 m³sk, där hela 850 m³sk uppnått lägsta slutavverkningsålder. Fastigheten ingår i Tygsta Viltvårdsområde omfattande 1 350 hektar. Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
6,0 ha
Skogsmark:
6,0 ha
Virkesförråd:
1 126 m³sk
Fastighet:
Söderhamn Tygsta 1:18, område av

Trönödal
Utgångspris

450 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-30

Kontakt

LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Söderhamn Tygsta 1:18, område av

Mindre skogsfastighet med jakträtt!

Mindre skogsfastighet omfattande 6 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 1 100 m³sk, där hela 850 m³sk uppnått lägsta slutavverkningsålder. Fastigheten ingår i Tygsta Viltvårdsområde omfattande 1 350 hektar. Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2018 av Malin Larsson Wallin - LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 6,0 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 1 126 m³sk varav 850 m³sk är S2 skog. Medelboniteten uppgår till 6,7 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Fastigheten ingår i Tygsta Viltvårdsområde omfattande cirka 1 350 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 225000 kr

Kontakt

LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter